Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2011-12-22
L2011/565
L2011/2539
L2011/3356(delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
11182 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:28 och 1:29
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:28 och anslaget 1:29 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:28

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande483 284
ap.1Forskningsstöd (ram)483 284

Villkor för anslag 1:28

ap.1 Forskningsstöd

1. Medel för forskningsstöd får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad om inget annat anges.

2. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

3. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 8 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser, varav 250 000 kronor ska överföras till Sametinget och användas till information om forskningsresultat rörande rennäringsfrågor med särskild fokus på åtgärder med anledning av klimatförändringen. Sametinget ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen. Vidare ska 550 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademin i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom de areella näringarna. KSLA ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningarna ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. 

4. Anslaget ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 12 000 000 kronor. Härav ska efter rekvisition utbetalas 500 000 kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. Redovisning av medlens användning ska ske till Formas och bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse.

5. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 41 500 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

Stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (Stiftelsen JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och respektive stiftelse.

Verksamhet inom växtförädlingsområdet vid SLU ska finansieras med 4 000 000 kronor under förutsättning av medfinansiering av SLU. Stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet får utbetalas för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning.

Stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet får betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

6. Av anslaget ska minst 12 000 000 kronor användas för forskning  om djurskydd. Utlysning och utvärdering ska ske efter samråd med Jordbruksverket.

7. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder. Beviljande av medel ska ske i samråd med Jordbruksverket.

8. Av anslaget ska högst 2 000 000 kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i projekt på EU-nivå om validering av alternativa metoder för djurförsök. Beviljande av medel ska ske efter samråd med Vetenskapsrådet.

9. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet. Formas ska återrapportera omfattningen och erfarenheterna av detta.

1:29

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 177
ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram)1 177

Villkor för anslag 1:29

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1. Av anslaget ska 1 177 000 kronor utbetalas med högst en fjärdedel per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:28 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.114 4993 %67 500
1:29 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:28 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.11 200 000400 000400 000400 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Kungl. Skogs- och lantbruksakademin
Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet
Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut