Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7201/S
U2011/3984/GV
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamhet och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Myndigheten ska redovisa utbetalat produktionsstöd för läromedelsframställning, förändring jämfört med tidigare år och en analys av förändringen. Dessutom ska myndigheten i sin delårsredovisning redovisa utbetalat produktionsstöd för det första halvåret.

Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivits inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for Development in Special Needs Education, och kostnaderna för verksamheten.

Myndigheten ska redovisa hur den har använt de medel som betalats från anslaget 1:6 särskilda insatser inom skolområdet för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur medlen använts och en bedömning av hur verkningsfullt bidraget varit för att stödja den aktuella elevgruppen.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, och

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa hur den samverkat med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer. Myndigheten ska särskilt redovisa hur den samverkat med Statens skolverk när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning enligt 3 § 3 förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i särskild ordning

  1. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) med uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppdraget ska årligen redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skolverk när det gäller redovisningen av uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten689 471
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)689 471

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten208 133
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)81 422
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)126 711
Disponeras av Kammarkollegiet17 000
ap.4Satsning för elever med vissa funktionsnedsättningar (ram)17 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten ska myndigheten, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av elever med dövhet som annars skulle ha tagits emot i den statliga specialskolan Vänerskolan. Hälften av bidraget utbetalas i januari och hälften i september.

Myndigheten får vidare belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionsnedsättning.

ap.4 Satsning för elever med vissa funktionsnedsättningar

Anslagsposten får efter beslut av regeringen belastas med utgifter för en särskild satsning i syfte att stärka förutsättningarna för samtliga skolhuvudmän att nå ökad måluppfyllelse för elever med vissa funktionsnedsättningar.

1:12

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)15 525

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

1:16

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten147 218
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)147 218

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till folkhögskolor samt till universitet och högskolor. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 500 000 kronor.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag utbetalas av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2012, med 40 procent under augusti 2012 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.120 6843 %0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.12 442Inget0
ap.33 802Inget0
ap.40Inget0
1:12 Bidrag till vissa studier
ap.1466Inget0
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
ap.13 144Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
1:16 ap.21:16 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.112 0008 2002 00002014
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.137 00035 000002013
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
ap.177 00077 000002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorde åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
12 000 000 kronor 2013 och 2014.

Myndigheten bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
37 000 000 kronor 2013.

Myndigheten bemyndigas att under 2012 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 kronor 2013.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)68 900
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2559 372
2012-02-2559 372
2012-03-2559 372
2012-04-2559 372
2012-05-2559 372
2012-06-2559 372
2012-07-2555 539
2012-08-2555 539
2012-09-2555 539
2012-10-2555 539
2012-11-2555 539
2012-12-2555 544
Summa689 471
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Specialskola m.m.
Specialskola00143 020143 02000
Förskoleklass och fritidshem673-30016 00016 200-200173
Summa673-300159 020159 220-200173
Läromedel
Läromedel002 5002 50000
Statsbidrag
Avgift för administration00808000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor och för bedrivandet av förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen, och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får dessutom enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där intäkterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anders Widholm
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för sociala tjänster
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Stockholms universitet
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för studiestöd
Utredningen om en flexibel specialskola (U 2010:04)
Folkbildningsrådet
Göteborgs kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund