Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2010-12-22
M2010/4913/A (delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Rådet ska redovisa

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer, samt

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelad i tillämpliga delar.

Rådet ska också redovisa  

- vilken strategi rådet har för att identifiera och stödja forskning inom svaga men för samhället viktiga områden och

- insatserna för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas. 

Övrig återrapportering

1. Rådet ska redovisa erfarenheter av det nya systemet med färre beredningsgrupper.  

2. Rådet ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning samt 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.

3. Rådet ska redovisa prognoser för 2011 - 2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari 

5 maj

1 augusti 

28 oktober 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande46 135
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)46 135

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande502 266
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)502 266

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 14 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Högst 17 000 000 kronor får användas för samfinansierad miljöteknikforskning med näringslivet inom Stiftelsen Insititutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) för forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

3. Formas ska utbetala 2 000 000 kronor till Strålsäkerhetsmyndigheten för strålskyddsforskning.  

4. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskola omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet. 

5. Formas ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om miljö, klimat och energi som pågår år 2009 - 2013. Formas ska under 2011 tillsammans med Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 21 miljoner kronor för de fyra myndigheterna tillsammans.

6. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 3843 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.115 0683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.11 350 000450 000900 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor för 2012, högst 450 000 000 kronor för 2013 och högst 450 000 000 kronor under perioden 2014 - 2016.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 845
2011-02-253 845
2011-03-253 845
2011-04-253 845
2011-05-253 845
2011-06-253 845
2011-07-253 845
2011-08-253 845
2011-09-253 845
2011-10-253 845
2011-11-253 845
2011-12-253 840
Summa46 135
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Kopia till

Internrevision, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Naturvårdsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Boverket
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Naturhistoriska riksmuseet