Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2010-10-21
Ku2010/1678/MFI
Radio- och TV-verket
c/o Myndigheten för radio och tv, Box 33
121 25 STOCKHOLM-GLOBEN
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Radio- och TV-verket
Riksdagen har beslutat om Radio- och TV-verkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Radio- och TV-verket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering - Rapport om medieutvecklingen

Radio- och TV-verket ska redovisa en sammanfattande rapport om utvecklingen inom medieområdet senast den 28 maj 2010.

Utgiftsprognoser 2010-2014

Radio- och TV-verket ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 18 januari 2010

- den 25 februari 2010

- den 6 maj 2010

- den 29 juli 2010

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Radio- och TV-verkets tillgångar och skulder till Myndigheten för radio och tv ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Radio- och TV-verket har ansvar för sina tillgångar och skulder till och med den 31 juli 2010 och Myndigheten för radio och tv övertar ansvaret från och med den 1 augusti 2010.

3

Uppdrag

Uppdrag att bistå i arbetet med mätning av administrativa kostnader

Uppdraget upphör den 31 juli 2010.

Avveckling av myndigheten

Radio- och TV-verket ska förbereda och genomföra avveckling av myndigheten och överföra verksamheten till Myndigheten för radio och tv. Vid genomförandet av uppdraget ska vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Radio- och TV-verket ska samråda med Utredningen om bildande av Myndigheten för radio och tv (Ku 2010:02). Beslut om frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren.

Radio- och TV-verket ska vidta de åtgärder i övrigt som behövs inför att myndigheten avvecklas den 31 juli 2010. Kostnaderna ska rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:4

Radio- och TV-verket (Ramanslag)

Disponeras av Radio- och TV-verket8 472
ap.1Radio- och TV-verket (ram)8 472

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Radio- och TV-verket

Radio- och TV-verket får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår i samband med avveckling av myndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:4 Radio- och TV-verket
ap.14003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
8:4 Radio- och TV-verket
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)750
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)638
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Radio- och TV-verkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 112
2010-02-251 112
2010-03-251 112
2010-04-251 112
2010-05-251 112
2010-06-251 112
2010-07-25-124
2010-07-30524
2010-10-281 400
Summa8 472
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Radio- och TV-verkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Radio- och TV-verket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgift-1 736-300200500-300-2 336
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgift

Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift2712000000
Lokalradioavgifter945800137 1430137 143137 143
Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program2552002 0002 00000
Summa00139 1432 000137 143137 143
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen är att uppnå full kostnadstäckning senast för 2011.

Återrapportering

Radio- och TV-verket ska redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats. Myndigheten ska även redovisa sitt arbete för att eftersträva full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 för lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och TV-lagen (1996:844) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program enligt Radio- och TV-lagen (1996:844) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, med undertitel 15 Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Radio- och TV-verket behöver inte lämna en resultatredovisning eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning behöver lämnas. Radio- och TV-verket ska säkerställa att ett underlag med en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas så att Myndigheten för radio och tv kan upprätta en resultatredovisning som omfattar hela kalenderåret 2010.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd