Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2009-12-10
Fi2009/7027
Premiepensionsmyndigheten
Box 1605
111 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Premiepensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Premiepensionsmyndigheten(PPM). 

VERKSAMHET

PPM ansvarar för att administration och förvaltning av premiepensionssystemet bedrivs med låga kostnader och till nytta för pensionsspararna samt att de erbjudna försäkringsprodukterna över tiden var för sig bär sina egna kostnader.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 

Verksamheten med fondförsäkring och traditionell försäkring ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet.

Regler och avtal med fondförvaltarna ska utformas så att kostnaderna för pensionsspararna som helhet blir så låga som möjligt.

De antaganden beträffande framtida avkastning, livslängd och driftkostnader som tillämpas vid beräkning av de garanterade beloppen i traditionell försäkring ska väljas så att de ger en betryggande säkerhet.

Inom den tillfälliga förvaltningen gäller att med ett lågt risktagande och med hänsyn till kravet om betalningsberedskap uppnå så god avkastning som möjligt. Det belopp som varje år ska överföras från den tillfälliga förvaltningen till pensionsspararnas konton får inte understiga vad som motsvaras av intjänad pensionsrätt.

Fler ska ha kunskap om hur deras premiepension förvaltas och om de möjligheter och risker som är kopplade till det egna premiepensionssparandet.

Gemensamma mål för PPM och Försäkringskassan 

PPM ska tillsammans med Försäkringskassan verka för en ökad kunskap om pensionssystemet.

Fler ska ha sådan kunskap om hela ålderspensionssystemet att de kan bedöma nivån på sin framtida allmänna pension och på vilket sätt de kan påverka pensionens storlek.

Informations- och uppföljningsinsatser ska vara kostnadseffektiva och sammantaget ge en helhetsbild av pensionssystemet.

PPM och Försäkringskassan ska på ett effektivt sätt samverka för att minska kostnaderna inom pensionssystemet till nytta för pensionsspararna och pensionärerna.

Återrapportering

Resultatet ska återrapporteras och rapporteringen ska bl.a. innehålla uppgifter om:            

- totalt avgiftsuttag,

- totala driftkostnader och uppdelat på kostnadsslag, 

- myndighetens kostnader för uppbyggnad av en pensionsmyndighet, 

- hur robustiseringen av IT-stöden genomförts,

- volymer avseende fondbyten, pensionssparare och pensioneringsärenden, 

- totalt förvaltat kapital,

- genomsnittsålder för uttag av pension, samt 

- hur samarbetet med Försäkringskassan och Pensionsmyndighetsutredningen (S 2008:05)bedrivits.

Under 2009 ska PPM redovisa utgiftsprognoser för 2009 avseende de medel som disponeras för att driva verksamheten. Prognosen ska bl.a. innehålla en redogörelse för de medel som får användas för driftkostnader (enligt villkoren i avsnitt 6.1 Avgifter från pensionsspararna) och myndighetens kostnader för uppbyggnad av en pensionsmyndighet. Redovisningen ska vidare omfatta prognos för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 21 § budgetlagen. Användningen av den särskilda krediten enligt 23 § budgetlagen ska också redovisas. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras vid varje tillfälle och jämförelser ska göras med utfallet för år 2008. Redovisning ska ske den 2 mars, den 18 maj, den 6 augusti och den 29 oktober 2009.

2

Organisationsstyrning

Avveckling av PPM

Styrelsen för PPM har efter tidpunkten för ledamöternas entledigande och PPM:s avveckling ett fortsatt ansvar för att lämna årsredovisning avseende 2009 i enlighet med vad som framgår av avsnittet om Undantag från ekonomiadministrativa regelverket. Ansvaret omfattar även eventuell hantering av revisionsrapport från Riksrevisionen avseende årsredovisningen för 2009.

Styrelsen för PPM har efter tidpunkten för ledamöternas entledigande ansvar för att att lämna underlag enligt förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling.

PPM ska förbereda och påbörja avvecklingen av myndigheten och vidta erforderliga åtgärder inför det att PPM avvecklas den 31 december 2009.

3

Uppdrag

1. Säkerställa verksamheten inom myndighetens ansvarsområde och medverka till en effektiv övergång av verksamheten till en ny pensionsmyndighet den 1 januari 2010.

2. Bistå och löpande samråda med Pensionsmyndighetsutredningen. PPM ska bl.a. överlämna underlag för den del som rör nuvarande PPM för att utredningen ska kunna ta fram ett budgetunderlag för den nya pensionsmyndigheten för 2010-2012.

3. Bistå regeringen (Finansdepartementet) i utvecklingsarbeten avseende premiepensionssystemet.

4. Vidta nödvändiga förberedelser, innefattande nödvändig IT-utveckling och kommunikation med allmänheten, inför planerade förändringar av premiepensionssystemet senast den 2 maj 2010.

5. Redogöra för hur projektet kompletterande kanaler avseende samverkan med aktörer som tillhandahåller webbaserade tjänster inom premiepensionsystemet har bedrivits, bl.a. mot bakgrund av att tjänsterna inte ska driftssättas innan årsskiftet 2009/2010.  Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av hur överlämnandet av projektet till Pensionsmyndigheten sker.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)81 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 718 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 000 000
- varav ÖVRIGT9 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose PPM:s behov av likviditet i handel med fondandelar.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006
Avgifter från pensionsspararna-1 549 00050 000457 000463 000-6 000-1 505 000
Administrativ service
Avgifter enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191)006 0006 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från pensionsspararna

PPM får maximalt använda 277 000 000 kronor för driftkostnader, avseende personal, konsulter/övriga köpta tjänster, arbetsplatskostnader, extern information och för övriga driftkostnader, samt för räntor och amorteringar (enligt 20 § budgetlagen). Medlen får också användas för kostnader inom PPM för medverkan vid uppbyggnad av en pensionsmyndighet och för utveckling av premiepensionssystemet. I beloppet ingår inte kostnader som ska finansieras enligt villkoren i avsnitt 6.4 och 7 samt avgifter enligt 4 § (1992:191) avgiftsförordningen. I kostnadstaket ingår inte heller eventuella kostnader som uppstår till följd av avvecklingen av PPM. 

Premiepensionssystemet ska ersätta nedan angivna myndigheter för gemensamma kostnader för administration av premiepensionssystemet. PPM ska betala en tolftedel av det totala beloppet månatligen till Försäkringskassan, som därefter månatligen ska förmedla medel till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Försäkringskassan

11 075 000 kronor

Skatteverket

56 626 000 kronor

Kronofogdemyndigheten

2 486 000 kronor

Totalt

70 187 000 kronor


6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

PPM:s verksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton i enlighet med förordningen (2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader och delar av uppbyggnadskostnaderna för den kommande pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom räntekontokredit i Riksgäldskontoret.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

PPM får inom sitt område utföra uppdrag åt Min Pension i Sverige AB. PPM:s kostnader för uppdragsverksamheten ska finansieras med avgifter från Min Pension i Sverige AB. Avgifternas storlek bestäms så att full kostnadstäckning uppnås. Avgiftsinkomsterna disponeras av PPM.

PPM får ta ut avgifter i samband med överenskommelser om samverkan med aktörer som tillhandahåller webbaserade PPM-tjänster. Avgifterna ska bidra till att täcka PPM:s kostnader som orsakats av aktörerna för denna samverkan. Avgiftsinkomsterna disponeras av PPM.

Eventuell verksamhet med tjänsteexport inom PPM ska bedrivas så att full kostnadstäckning uppnås.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras32 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från fondförvaltarna enligt 11 kap. 1 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension disponeras av myndigheten.

Inkomster från Pensionsmyndighetsutredningen för utförda uppdrag disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

PPM undantas från bestämmelserna om över- och underskott i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

PPM är bokföringsskyldig enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Bestämmelserna i 19 och 20 §§ tillämpas dock inte på PPM.

PPM ska tillämpa förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i enlighet med vad som framgår nedan. I övrigt tillämpas bestämmelserna inte på PPM.

Årsredovisning

Styrelsen för PPM ska upprätta en årsredovisning för 2009 enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) enligt vad som anges i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS). Vid upprättandet av årsredovisningen ska även 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 5 och 8 §§ , 3 kap. förutom andra stycket 1 §, samt 7 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) tillämpas. Årsredovisningen ska även innehålla en resultatredovisning och en sammanställning över väsentliga uppgifter samt övriga väsentliga upplysningar (enligt 2 kap. 4 § andra stycket och 5 § samt 3 kap. förutom andra stycket 1 § (FÅB). Bestämmelerna om att upprätta ett budgetunderlag till regeringen enligt FÅB tillämpas inte, eftersom PPM skall lämna ett motsvarande underlag till Pensionsmyndighetsutredningen.

Delårsrapport

PPM ska upprätta delårsrapport för 2009 enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS). Delårsrapporten ska avse de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret. Delårsrapporten ska lämnas till regeringen och Riksrevisionen senast den 15 augusti. Delårsrapporten skrivs under av myndighetens chef och distribueras på samma sätt och till samma adressater som årsredovisningen.

Övrigt

Styrelsen för PPM ska lämna årsredovisning till regeringen och Riksrevisionen senast den 22 februari 2010.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

PPM undantas från bestämmelsen om att göra en risk- och sårbarhetsanalys enligt 9 § förordningen (2006:942) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

PPM undantas från bestämmelsen om att internrevisionen ska ledas av en chef som ska vara anställd vid myndigheten enligt 2 § internrevisionsförordningen (2006:1228).

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksdagen, socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/S3
Socialdepartementet/SF
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Försäkringskassan
Pensionsmyndighetsutredningen (S 2008:05)