Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2009-12-17
Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Fö2009/113/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Förmåga till stöd till internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska ha förmåga att stödja Försvarsmaktens internationella insatser i två parallella insatser med kompetens, personal och materiel.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilken förmåga myndigheten har, hur verksamheten har inrättats samt hur myndigheten avser utveckla verksamheten.

2. Signalreferensbibliotek

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet. Viktigare prestationer ska beskrivas.

3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

4. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

5. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

6. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i två tabeller redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Den första tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Den andra tabellen ska visa könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellerna ska kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras.

3

Uppdrag

Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska under 2010 särskilt stödja den svenska insatsen i Afghanistan (ISAF) på taktisk nivå.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt694 961
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)694 961

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Datainspektionen för kostnader för genomförandet av regeringens uppdrag om integritetsskydd i samband med signalspaning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.120 8493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)425 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)63 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2557 913
2010-02-2557 913
2010-03-2557 913
2010-04-2557 913
2010-05-2557 913
2010-06-2557 913
2010-07-2557 913
2010-08-2557 913
2010-09-2557 913
2010-10-2557 913
2010-11-2557 913
2010-12-2557 918
Summa694 961
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot-5104 0504 0500-51
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.-2602 9502 9500-26
Summa-7707 0007 0000-77
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stöd med utveckling av system och metodik m.m., samt uppdrag för att genomföra IT-säkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet får finansieras med avgifter.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal.

Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som anges i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

Avgiftsintäkter som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.   

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

3. Lån för immateriella anläggningstillgångar

Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mattias Broman
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Försvarsdepartementet, RS, EPS, SUND, MIL, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 4, 2009-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/2146/SUND
Fö2008/1517/SUND