Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
7

2009-12-17
Jo2009/3637(delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:30 och 1:31
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:30 och anslaget 1:31 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:30

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande399 130
ap.1Forskningsstöd (ram)399 130

Villkor för anslag 1:30

ap.1 Forskningsstöd

1. Medel för forskningsstöd får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad om inget annat anges.

2. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

3. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 8 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser, varav 250 000 kronor ska överföras till Sametinget och användas till information om forskningsresultat rörande rennäringsfrågor med särskild fokus på åtgärder med anledning av klimatförändringen. Sametinget ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Vidare ska 550 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademin i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom de areella näringarna. KSLA ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningarna ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. 

4. Anslaget ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 23 000 000 kronor. Härav ska efter rekvisition utbetalas 500 000 kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. Redovisning av medlens använding ska ske till Formas och bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse.

5. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 44 000 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

6. Medel för stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas av forskningsrådet till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (Stiftelsen JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och respektive stiftelse.

7. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet ska betalas ut för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Därav ska 2 000 000 kronor från vardera parten finansiera verksamhet vid SLU under förutsättning av medfinansiering av SLU. Medel får även, efter ansökan och sedvanlig prövning, utbetalas till enskilt företag. 

8. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet ska betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

9. Av anslaget ska minst 12 000 000 kronor användas för forskning och utveckling om djurskydd enligt propositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50). Utlysning och utvärdering ska ske efter samråd med Jordbruksverket.

10. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

1:31

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 427
ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram)1 427

Villkor för anslag 1:31

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1. Av anslaget ska 1 177 000 kronor utbetalas med högst en fjärdedel per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

2. Av anslaget ska 250 000 kronor användas för KSLA:s arbete med det nationella nätverket Ekologiskt Forum. Utbetalning ska göras senast den 26 januari 2010. Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.111 9743 %0
1:31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.11 200 000400 000800 0002014
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Kungl. Skogs- och lantbruksakademin
Stiftelsen Biodynamiska forskningsinsitutet
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut