Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
4

2008-06-26
Jo2008/1904 (delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 26:1 och 26:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 26:1 och anslaget 26:2 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

26:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande321 709
ap.1Forskningsstöd (ram)321 709

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Forskningsstöd

1. Medel för forskningsstöd får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad om inte annat anges.

2. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

3. Anslagsposten ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 8 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

4. Anslagsposten ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion inklusive Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet med minst 23 000 000 kronor.

5. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor användas för forskning som syftar till att utveckla alternativa metoder till djurförsök. Formas ska samråda med Jordbruksverket vid beredningen av forskningsbidragen.

6. Anslagsposten ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 44 000 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

7. Medel för stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas av forskningsrådet till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Skogforsk. Utbetalning förutsätter av regeringen godkända avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning respektive Skogforsk.

8. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet ska betalas ut för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Medel får även, efter ansökan och sedvanlig prövning, utbetalas till enskilt företag.

9. Medel för stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet ska betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

26:2

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 977
ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram)1 977

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1. Av anslaget ska 1 727 000 kronor utbetalas med högst en fjärdedel per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Redovisning av verksamheten skall göras till forskningsrådet.

2. Av anslaget ska minst 550 000 kronor användas för akademiens forskningsbibliotek.

3. Av anslaget ska 250 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien den 25 januari 2008 för arbete med det nationella nätverket Ekologiskt Forum.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.19 6513 %0
26:2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.1910 000300 000610 0002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 300 000 000 kronor 2009, högst 300 000 000 kronor 2010 samt högst 310 000 000 kronor därefter.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Andreas Mattisson
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Interrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Boverket
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Naturhistoriska riksmuseet