Årscykel för revision av EU-medel

Arbetet med att granska EU-stödet består av olika delar som löper under året. Årscykeln börjar i februari med att planera och förbereda revisionerna och avslutas under februari månad året därpå med rapportering till EU-kommissionen, regeringen och ansvariga myndigheter.

ESV granskar de myndigheter som ansvarar för att betala ut EU-medel i Sverige. Under en revison kan vi även behöva besöka stödmottagare som använder pengarna i sin verksamhet, till exempel företag, lantbrukare och kommuner. ESV, ansvariga myndigheter och stödmottagare behöver alla sköta sin del korrekt för att den svenska hanteringen av EU-medel ska fungera ändamålsenligt och effektivt.

Under året har ESV löpande kontakt med de ansvariga myndigheterna för att planera årets arbete och hantera sina ömsesidiga beroenden. Vi planerar för när de ansvariga myndigheterna ska lämna information till ESV så att vi kan göra våra urval av vilka projekt och stödmottagare som ska granskas.

Tillsammans med myndigheterna tar vi också fram en tidsplan för utbyte av information och när granskningarna ska göras. Syftet med våra avstämningar är att arbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Det tjänar alla inblandade på.

Återkommande arbete

Årscykeln med att granska EU-stödet löper från den 16 februari ett år till den 15 februari året efter. Arbetet går att dela upp i fem huvudsakliga delar:

  1. Planera och förbereda revisionerna
  2. Revision av ansvariga myndigheter (systemrevision)
  3. Revision hos stödmottagare (projektrevision)
  4. Revision av årsräkenskaper
  5. Årlig rapportering till EU-kommissionen, regeringen och ansvariga myndigheter

Planera och förbereda revisionerna

För att planera arbetet det kommande året tar ESV fram en revisionsstrategi för varje program. Här bedömer vi hur stor risken är att myndigheterna hanterar fondernas medel felaktigt. I riskbedömningen väger vi in allt vi känner till om myndigheten, till exempel om det finns tillräcklig kompetens och kunskap för att hantera stöden och resultaten från våra tidigare revisioner. Vi ser också över om det har skett några förändringar det gångna året hos den ansvariga myndigheten, och tar del av vad internrevisionen på myndigheten eller andra revisionsorgan har funnit.

Vi går också igenom den information som de ansvariga myndigheterna har skickat till oss om projekten och stödmottagarna. Utifrån den samlade informationen väljer vi sedan ut vilka projekt vi ska granska och eventuellt besöka.

Revision av utbetalande myndigheter och stödmottagare

När ESV granskar de ansvariga myndigheterna – det vi kallar för systemrevision – tittar vi på tillförlitligheten i deras förvaltningssystem (processer och rutiner) för att betala ut EU-medel.

Hos stödmottagarna – det vi kallar för projektrevision – kontrollerar vi om pengar betalats ut på ett korrekt sätt, det vill säga om de använts som det var tänkt eller inte.

De två olika revisionerna hänger ihop, eftersom vi gör projektrevisionerna för att säkerställa att den ansvariga myndigheten har gjort ett effektivt arbete, alltså att förvaltningen håller en tillräckligt god nivå.

Revision av årsräkenskaper

Före revisionsårets slut, den 15 februari varje år, granskar ESV de årliga räkenskaperna som de ansvariga myndigheterna upprättar för sina program. Vi granskar också myndigheternas förvaltningsförklaring, där de försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta. ESV ska bekräfta om underlaget ger en sann och rättvisande bild och om utläggen, som de ansvariga myndigheterna begärt betalning för från EU-kommissionen, är lagliga och korrekta.

Årlig rapportering

När ESV:s revisioner är färdiga ställer vi samman resultaten i ett antal årsrapporter om hur EU-medlen hanterats och hur stor del av pengarna som utbetalats på felaktiga grunder. Rapporterna och ESV:s uttalanden skickas till EU-kommissionen, regeringen och ansvariga myndigheter. Rapporterna publicerar vi också på esv.se. De ansvariga myndigheterna rapporterar till EU-kommissionen vid samma tidpunkt.

Genom revisionsuppdraget bidrar ESV till regeringens årliga nationella intygande om Sveriges hantering av EU-medel. Det är ett frivilligt åtagande som EU inte ställer något krav på, och som visar att regeringen tar sitt ansvar på allvar för EU-medlen i Sverige. Det årliga nationella intygandet redovisas till EU och i statens årsredovisning. I förlängningen bidrar granskningen till en god ordning på statens finanser och EU:s gemensamma budget.

Kontakt