EU-fonder med delad förvaltning

EU-medlen är knutna till specifika program som ska genomföras i Sverige. Varje sådant program har en av regeringen utsedd myndighet som ansvarar för att handlägga och betala ut pengar till olika projekt. ESV granskar att pengarna som myndigheterna betalar ut används till rätt saker och på ett effektivt sätt. ESV granskar även den svenska medfinansieringen och stöttar regeringen när det är dags att förhandla om nya regelverk.

Svenska myndigheter administrerar varje år cirka 14 miljarder kronor i stöd från EU:s fonder med så kallad delad förvaltning (europa.eu). Det innebär att EU-kommissionen och de nationella myndigheterna sköter EU-medlen tillsammans.

Fonderna förvaltas i sjuåriga programperioder. För varje period bestämmer EU-kommissionen och den svenska regeringen vilka insatser som medlen ska gå till. De olika fonderna står för olika mål i den europeiska politiken. Ett exempel är den regionala fonden som finansierar åtgärder med målet att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner och invånare. Ett annat exempel är jordbruksfonderna som finansierar stöd för att stabilisera jordbruksmarknaden samt för att främja miljön och ge ökad konkurrenskraft på landsbygden.

Ansvarsfördelningen i Sverige

Fonderna är en viktig del i genomförandet av den gemensamma EU-politiken. För varje fond utser regeringen en myndighet som ska ansvara för att förvalta fonden. Myndigheterna handlägger och betalar ut pengarna till projekt inom ramen för programmen.

ESV är den enda nationella revisionsmyndigheten i Sverige. Det betyder att vi på regeringens uppdrag ansvarar för att granska att pengarna som de ansvariga myndigheterna betalar ut användas till rätt saker och på ett effektivt sätt. Det gör vi genom att kontrollera både hur myndigheternas förvaltar fonderna och att utbetalningar för enskilda projekt är korrekta.

EU-stödet kompletteras med svenska offentliga medel för alla fonder förutom jordbruksstödet. ESV granskar även den svenska medfinansieringen.

ESV hjälper också regeringen med det svenska regelverket kring fonderna. Vi arbetar för att reglerna inte ska vara mer omfattande än nödvändigt. Det gör vi både för hanteringen i Sverige och inför förhandlingar om nya regelverk på EU-nivå.

Fonder och program som ESV granskar

ESV granskar projekt som har fått stöd från följande program och fonder:

  • Regionala strukturfondsprogram, inklusive de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet (ERUF). De bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna. Programmen förvaltas av Tillväxtverket.
  • Territoriella samarbetsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS), Botnia-Atlantica (BA), Sverige – Norge, Nord samt Norra Periferin och Arktis (NPA). De bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna. Programmen förvaltas av Tillväxtverket och av tre länsstyrelser: Norrbottens, Västerbottens samt Jämtlands länsstyrelse.
  • Det nationella socialfondsprogrammet (ESF) bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning. Programmet förvaltas av Svenska ESF-rådet.
  • Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt (FEAD) arbetar med insatser för social inkludering. Programmet förvaltas av Svenska ESF-rådet.
  • Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF) utvecklar ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, och bidrar till att utveckla kustbygderna. Programmet förvaltas av Jordbruksverket.
  • Nationellt program för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) bidrar till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Programmet förvaltas av Migrationsverket.
  • Nationellt program för fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Programmet förvaltas av Polismyndigheten.
  • Lokalt ledd utveckling (LLU) ska bidra till att utveckla såväl landsbygder som kustbygder och deras näringar. Programmet med finansiering från både ESF och ERUF förvaltas av Jordbruksverket.
  • Landsbygdsprogrammet (EJFLU) utvecklar lantbruk och landsbygd och prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation. Programmet förvaltas av Jordbruksverket.
  • Garantifonden (EGFJ) ska tillsammans med landsbygdsprogrammet finansiera olika åtgärder för att EU ska nå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Fonden förvaltas av Jordbruksverket.

Kontakt