Uppföljning av statliga myndigheters lokaler

ESV följer upp och analyserar utvecklingen inom lokalförsörjningsområdet. Det gör vi bland annat utifrån data som finns registrerad i ESV:s kontrakt- och användarregister (KAR). Uppföljningen beskriver hur hyreskostnader, areor och priser per kvadratmeter har utvecklats sedan 1993.

Det nuvarande regelsystemet för de statliga myndigheternas lokalförsörjning har gällt sedan år 1993. Reglerna var en del i den budgetreform som genomfördes med bland annat övergång till ramanslag.

Myndigheterna ges stor frihet att själva bestämma om sina lokaler inom ramen för de resurser de har tilldelats. Ett av motiven för den nya ordningen var att myndigheterna skulle få bättre incitament för att söka effektiva lösningar. Inte minst gällde detta för lokalförsörjningsområdet.

Kontakt