Underlag för beräkningarna

Underlaget för ESV:s prisomräkning grundar sig i huvudsak på uppgifter om vilka anslag som ska omräknas, de lokaler som myndigheterna disponerar, marknadshyrorna för kontorslokaler i olika kommuner och konsumentprisindex för oktober månad de två senaste åren.

I princip samtliga anslag som finansierar myndigheternas och vissa institutioners lokaler omfattas av uppdraget att prisomräkna lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna. Uppgifter om anslagen baseras på underlag från finansdepartementet.

Uppgifterna om myndigheternas lokaler kommer från de kopior på hyresavtal och andra uppgifter som respektive myndighet skickar in till ESV. För att uppgifterna ska vara så aktuella som möjligt är det mycket viktigt att myndigheterna översänder uppgifterna så snart som möjligt efter det att ett avtal eller andra uppgifter har förändrats, se ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 7 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

ESV registrerar myndigheternas uppgifter

Myndigheternas uppgifter registreras i ESV:s databas Kontrakts- och användarregister (KAR). För att kontrollera uppgifterna sänder ESV årligen ut ett utdrag ur KAR till respektive myndighet för avstämning. Myndigheterna ombedes kontrollera uppgifterna och bekräfta dessa, eller skicka in eventuella ändringar och kopior av nytecknade hyresavtal.

Uppgifterna om aktuella marknadshyror hämtas från leverantören Datscha och med hjälp av oberoende konsulter.

Kommunerna placeras in i olika rikthyresgrupper

Inför årsskiftet skrivs marknadshyrorna fram till nästkommande årsskifte, baserat på ESV:s och konsulternas antaganden om hyresmarknadens utveckling i olika kommuner. ESV sammanställer sedan de framskrivna marknadshyrorna för olika kommungrupper till ett begränsat antal så kallade rikthyror. En rikthyra är ESV:s bedömning av den genomsnittliga hyresnivån i en rikthyresgrupp.

ESV placerar in kommunerna i sju olika rikthyresgrupper med utgångspunkten att begränsa spridningen i respektive grupp. Karakteristiskt för en rikthyresgrupp är att de faktorer som bestämmer utbud och efterfrågan är likartade och samverkar på ett enhetligt sätt.

Rikthyra per rikthyresgrupp (kr/kvm)

Diagram som visar rikthyrornas utveckling för de sju rikthyresgrupperna mellan 2015 och 2023.Sedan 2015 har rikthyrorna ökat med mellan 25 och 57 procent. I Excel-filen i högerspalten framgår utvecklingen sedan 1996. Källa: ESV.

Kontakt