Prisomräkning av lokalkostnader

ESV lämnar varje år ett underlag för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna till regeringen. Underlaget redovisas som omräkningstal på anslagsnivå (med något undantag) och gäller för nästkommande budgetår.

Prisomräkning av anslag sker årligen som en tidig del i budgetarbetet. Utgångspunkten är prisförändringar för löner, lokalkostnader och övrigt.

Syftet med prisomräkningen av lokalkostnaderna är att, utifrån vissa givna förutsättningar, justera för prisförändringar på hyresmarknaden så att myndigheternas "köpkraft" bevaras. Avsikten är däremot inte att justera för till exempel ombyggnadskostnader på grund av ändrad verksamhet, eller kostnadsförändringar för ökade eller minskade lokaler.

Kontakt

Senast uppdaterad: