Hyresjuridik och lokalplanering

Här hittar du en beskrivning av lokalanskaffningsprocessen med råd och tips om hur denna kan genomföras på ett bra sätt samt en promemoria om vad man bör tänka på vid uppsägning av hyresavtal.

Hyresjuridik

Myndigheterna tecknar själva sina hyresavtal, i vissa fall efter medgivande från regeringen. De grundläggande reglerna som bestämmer förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd finns i Jordabalken (SFS 1970:994), särskilt kapitel 12. Detta benämns ofta som Hyreslagen. I de fall hyresvärden är en statlig myndighet gäller formellt sett inte dessa regler även om man i praktiken försöker tillämpa samma regler.

I förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning finns de närmare bestämmelserna som reglerar villkoren för de statliga myndigheternas roll som hyresgäster. Bestämmelserna omfattar alla myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller dock vissa undantag. För de myndigheter som hyr lokaler av en statlig fastighetsförvaltare kan vissa av bestämmelserna i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. vara av intresse.

Lokalplanering

Ändamålsenliga lokaler är en viktig förutsättning för att en myndighet ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt. Lokalerna ska emellertid inte bara vara lämpligt utformade och lokaliserade. Utgångspunkten för den självbestämmanderätt som regeringen gett myndigheterna i lokalförsörjningsfrågor är att anskaffningen av lokaler också ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inom ramen för de resurser som myndigheten har tilldelats får myndigheten själv göra en avvägning av hur mycket som ska läggas på lokaler och hur mycket som ska satsas på verksamheten.
 
Att skriva på ett hyresavtal innebär att myndigheten och därmed staten binds för en stor kostnad, ofta för en lång tid framåt. Efter det att beslutet fattats och påskriften skett kan som regel bara mycket små ändringar ske av villkoren. Det finns därför anledning att genomföra den process som föregår anskaffningsbeslutet med stor noggrannhet och sakkunskap.

Det här gör ESV

Hos ESV finns grundläggande kunskaper i juridiska frågor inom lokalförsörjningsområdet och de förändringar som sker där . Kunskapen är en del i den kompetens som behövs för att kunna lämna stöd till regeringskansliet i lokalförsörjningsfrågor.

Hos ESV finns också en grundläggande kunskap om lokalanskaffningsprocessens olika delar. Den huvudsakliga avsikten med att hålla denna kunskap är att den behövs för att ESV ska kunna lämna stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor. ESV ska också mera allmänt främja en effektiv lokalförsörjning, vilket sker genom enklare rådgivning till myndigheterna. De frågor som ställs avser ofta olika delar av lokalanskaffningsprocessen. ESV åtar sig inte direkta uppdrag från myndigheterna inom lokalförsörjningsområdet.

Kontakt

Senast uppdaterad: