Redovisa bedömningen om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande

Myndighetsledningen ska i årsredovisningen bedöma om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande eller om det har funnits brister. Bedömer myndighetsledningen att det har funnits väsentliga brister i den interna styrningen och kontrollen ska dessa redovisas till regeringen.

I myndighetens årsredovisning bedömer myndighetsledningen om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande. Bedömningen görs före underskriften och närmast före intygandet av rättvisande redovisning. Intygandet omfattar alltså även bedömningen av myndighetens interna styrning och kontroll.

Vid bedömningen använder myndigheten en av de två meningar som framgår av ESV:s föreskrifter till 2 kap. 8 § förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. Meningarna får inte användas tillsammans och inte heller förändras. Bedömningen omfattar perioden för årsredovisningen, vanligtvis ett år.

Myndighetsledningen behöver inte delta i det operativa arbetet med intern styrning och kontroll utan kan grunda bedömningen på en föredragning. Ledningens engagemang i dessa frågor är dock av betydelse för att bygga upp en effektiv process för intern styrning och kontroll.

Redovisa väsentliga brister till regeringen

Om myndighetsledningen bedömer att det har funnits brister i den interna styrningen och kontrollen ska bristerna redovisas till regeringen. En sådan brist är något som berör myndighetsledningens ansvar för verksamheten inför regeringen.

Myndigheten redovisar dessa brister om de är väsentliga för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet. Det är myndighetsledningen som avgör om en brist är väsentlig att redovisa för regeringen. En brist kan gälla någon aspekt av processen för intern styrning och kontroll som berör hela eller någon del av verksamheten.

När det finns en brist kan det till exempel innebära att myndigheten

  • inte har fullgjort de krav som finns på att upprätta en betryggande process för intern styrning och kontroll
  • saknar en riskanalys som omfattar aktuella eller väsentliga risker för hela eller del av verksamheten
  • låter bli att vidta nödvändiga åtgärder eller avstår från att samarbeta med en annan myndighet för att vidta åtgärder
  • låter bli att göra en avvägning mellan den kostnad en viss åtgärd för med sig och den förväntade nyttan av åtgärden.

Hur brister ska redovisas

I de fall ledningen har bedömt att det finns brister ska den andra av de två bedömningsmeningarna användas. Det är bedömningsmeningen som anger att det har förelegat brister i den interna styrningen och kontrollen.

Redovisningen av väsentliga brister som lämnas i samband med underskriften ska vara kortfattad och i punktform. Begränsa därför redovisningen till vad bristen är och när den har förelegat. Information om var, hur, varför, vem och vilka gör redovisningen längre än nödvändigt för ändamålet med uppräkningen. Bristerna följer då en uppräkning där punktformen avgränsar den ena risken från den andra och kan läsas var för sig. Ytterligare information om redovisade brister kan lämnas i en sammanfattande redovisning av intern styrning och kontroll.

Det finns olika sätt för myndigheten att redovisa när i tiden en väsentlig brist i den interna styrningen och kontrollen har förelegat. Det kan till exempel anges som ”under första kvartalet”, ”under perioden mars–augusti” eller ”under april månad”. Eftersom årsredovisningen vanligtvis avser ett år utgör den 1 januari en tidsgräns bakåt för brister i myndighetens interna styrning och kontroll.

En ändrad bedömning av den interna styrningen och kontrollen efter räkenskapsårets slut, och fram till dess årsredovisningen undertecknas, är av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning. Informationen är väsentlig eftersom ett utelämnade kan påverka de beslut som regeringen eller annan mottagare av årsredovisningen fattar. Myndigheten ska i årsredovisningen lämna information om en sådan ändrad bedömning för att ge en rättvisande bild av den interna styrningen och kontrollen.

Kontakt