Säkerställ att det inom myndigheten finns en god intern miljö

En myndighets organisation och kultur bildar den interna miljön. Myndighetsledningen ska säkerställa att det finns en god intern miljö som ger förutsättningar för myndigheten att fullgöra uppgifterna, uppnå målen och uppfylla verksamhetskraven.

En myndighets interna miljö består dels av hur myndigheten är organiserad, dels av den kultur som råder inom myndigheten.

Myndighetens organisation bestäms av hur myndighetsledningen har valt att

  • strukturera verksamheten
  • fördela arbetsuppgifter och ansvar.

Myndighetens kultur består bland annat av

  • ledarskapet, det vill säga hur myndighetsledningen väljer att styra och leda verksamheten
  • medarbetarskapet, det vill säga hur medarbetarna i organisationen tar till sig och omsätter styrning och ledning.

En intern miljö uppstår utifrån myndighetens styrning och etiska riktlinjer, men också i interaktionen mellan ledning och medarbetare i en organisation.

Regler för den interna miljön

Vissa aspekter av den interna miljön finns reglerad. Av myndighetsförordningen framgår till exempel att myndigheten ska

  • ha en arbetsordning
  • ha en verksamhetsplan
  • utveckla verksamheten
  • samarbeta med andra
  • skapa goda arbetsförhållanden
  • ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

Andra aspekter av den interna miljön finns beskrivna inom ramen för det som kallas god förvaltningskultur. Det handlar till exempel om de professionella värderingar som ska prägla alla statligt anställda.

Etiska riktlinjer

Myndighetens etiska riktlinjer är en aspekt av den interna miljön som inte alltid är reglerad utan har växt fram som interna normer och förhållningssätt i organisationen. De etiska riktlinjerna ligger till grund för hur myndigheten ska fungera. Hur dessa påverkar myndigheten beror också på med vilken moral organisationen och de enskilda individerna omsätter dem i verksamhet.

Uppföljning av den interna miljön

Den interna miljön påverkas också av den verksamhet som ska bedrivas. Myndighetsledningen kan säkerställa att det finns en god intern miljö genom att följa upp den och söka förståelse för hur den påverkar verksamheten. Det kan man bland annat göra genom medarbetarundersökningar, avgångsintervjuer och internrevisionens granskningar.

Ledningen ska sträva efter att myndigheten utvecklar och förändrar den interna miljön. Den ska vara så gynnsam som möjligt för att myndigheten ska fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål enligt kraven i myndighetsförordningen.

Utveckling av den interna miljön

På samma sätt som ledningen tar stöd av medarbetare för att genomföra verksamheten, behöver den ta stöd av medarbetare för att följa upp och utveckla den interna miljön. För det behöver ledningen ha en uppfattning om hur den interna miljön är utformad, samt hur den behöver förändras och utvecklas för att på bästa sätt stödja verksamheten.

Kontakt