Förebygg korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter med intern styrning och kontroll

Myndighetsledningen ansvarar för att myndighetens process för intern styrning och kontroll förebygger att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägerier och andra oegentligheter.

Gemensamt för begreppen korruption, otillbörlig påverkan, bedrägerier och andra oegentligheter är att det handlar om oönskade beteenden eller handlingssätt med konsekvenser för myndighetens anseende eller verksamhet. Begreppen överlappar delvis varandra och kallas fortsättningsvis samlat för oegentligheter.

Oegentligheter innefattar flera omständigheter och handlar exempelvis om risker för att myndighetens medarbetare

  • är jäviga i beslut eller handläggning
  • tar mutor
  • stjäl
  • på annat sätt missbrukar ett förtroende.

Åtgärder för att förebygga oegentligheter

För att förebygga oegentligheter kan myndigheten bland annat utföra följande åtgärder:

Riskanalys

Myndigheten ska i sin riskanalys identifiera om det finns risker för oegentligheter, och även ta ställning till riskerna. Om myndigheten anser att det inte finns någon risk som påverkar en saklig och opartisk verksamhet ska det framgå av riskanalysen att det inte finns något att förebygga.

Ansvarsfördelning

För att myndighetsledningen ska vara trygg i att den fullgör sitt ansvar bör den fördela uppgifter och ansvar på organisatoriska enheter och tjänstemän, så att ingen person ensam kan handlägga ett ärende med ekonomiska konsekvenser. Ansvarsfördelningen ska utformas så att en tjänsteman inte får besluta i ett ärende som medför betalning till, eller på annat sätt gynnar, vederbörande eller närstående fysisk eller juridisk person.

Direkta kontroller

Myndigheten kan använda sig av direkta kontroller löpande i verksamheten eller i efterhand. Efterhandskontroller kan till exempel vara inventeringar och avstämningar. Även kontrollerna ska följas upp för att myndighetsledningen ska kunna vara säker på att de fungerar på det sätt som ledningen avsett.

Utveckla myndighetens interna miljö

Myndigheten kan på olika sätt utveckla myndighetens interna miljö genom att till exempel samtala om risker för oegentligheter och när de kan förekomma. Ett annat exempel kan vara att myndigheten tar fram policyer och riktlinjer inom relevanta områden och säkerställer att medarbetarna känner till och förstår dem.

Kontakt