Myndighetsledningen säkerställer en betryggande intern styrning och kontroll

Myndighetsledningen ansvarar för att myndigheten har en process för intern styrning och kontroll som bidrar till att myndigheten uppfyller syftet med och kraven på verksamheten. I processen ingår bland annat att identifiera och hantera de väsentliga verksamhetsriskerna.

Alla myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen ska ha en process för intern styrning och kontroll. Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en sådan process som fungerar på ett betryggande sätt. Processen ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller de så kallade verksamhetskraven i 3 § myndighetsförordningen.

Myndighetsförordningens krav innebär att verksamheten ska bedrivas 

  • effektivt
  • enligt gällande rätt
  • med god hushållning av statens medel
  • med en tillförlitlig och rättvisande redovisning.

Processen innehåller flera olika delar

Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en god intern miljö inom myndigheten, som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. Processen för intern styrning och kontroll förutsätter också att de olika delarna kommunicerar med varandra samt att det finns en kommunikation mellan ledning och medarbetare.

En väl fungerande process ska

  • ha en riskhantering som säkerställer att myndigheten har kontroll över riskerna i verksamheten
  • förebygga korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

Figur som visar processen för intern styrning och kontroll.

Intern styrning och kontroll kan också ses som ett system eftersom de olika delarna inte alltid utgörs av ett sekventiellt flöde. Intern miljö och information och kommunikation ingår till exempel inte nödvändigtvis i ett processflöde. I allmänt tal används dock ofta process och system synonymt när det gäller den interna styrningen och kontrollen.

Myndighetsledningen för internrevisionsmyndigheterna ska i årsredovisningen lämna en bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Har det funnits brister i den interna styrningen och kontrollen ska dessa brister redovisas.

Internrevisionen har en viktig roll i myndighetens arbete med intern styrning och kontroll. Den ska granska processen och komma med förslag till förbättringar.

Myndighetens uppgifter och mål regleras på flera sätt

Myndighetens uppgifter och de specifika målen för myndighetens verksamhet framgår av myndighetens instruktion och regleringsbrev och i andra regeringsbeslut.

Det finns också mål och krav som är generella för förvaltningen i till exempel

  • regeringsformen, som pekar på den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd som grundläggande mål för offentlig verksamhet
  • myndighetsförordningens verksamhetskrav
  • förvaltningslagen, som beskriver olika aspekter som myndighetsledningen behöver beakta för att ta ansvar för verksamheten och uppfylla grunderna för en god förvaltning. Där ingår bland annat legalitet, objektivitet och proportionalitet, service, tillgänglighet och samverkan med andra myndigheter.

En myndighets verksamhet avgränsas av myndighetens uppgifter och mål. Det gäller oavsett hur verksamheten finansieras eller i vilken form den bedrivs. Verksamhetskraven begränsar å sin sida hur verksamheten får bedrivas. Det innebär alltså att kraven på förvaltningen går före målen för verksamheten.

Kontakt