Myndigheter som ska följa internrevisionsförordningen

 1. Affärsverket svenska kraftnät
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Boverket
 4. Centrala studiestödsnämnden
 5. Domstolsverket
 6. E-hälsomyndigheten
 7. Finansinspektionen
 8. Fortifikationsverket
 9. Försvarets materielverk
 10. Försvarsmakten
 11. Försäkringskassan
 12. Göteborgs universitet
 13. Havs- och vattenmyndigheten
 14. Inspektionen för vård och omsorg
 15. Kammarkollegiet
 16. Karlstads universitet
 17. Karolinska institutet
 18. Kriminalvården
 19. Kronofogdemyndigheten
 20. Kungl. tekniska högskolan
 21. Kustbevakningen
 22. Lantmäteriet
 23. Linköpings universitet
 24. Linnéuniversitetet
 25. Luftfartsverket
 26. Luleå tekniska universitet
 27. Lunds universitet
 28. Läkemedelsverket
 29. Länsstyrelsen i Jämtlands län
 30. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 31. Länsstyrelsen i Skåne län
 32. Länsstyrelsen i Stockholms län
 33. Länsstyrelsen i Västerbottens län
 34. Länsstyrelsen Västra Götalands län
 35. Malmö universitet
 36. Migrationsverket
 37. Mittuniversitetet
 38. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 39. Myndigheten för yrkeshögskolan
 40. Mälardalens universitet
 41. Naturvårdsverket
 42. Pensionsmyndigheten
 43. Polismyndigheten
 44. Riksgäldskontoret
 45. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)
 46. Skatteverket
 47. Skogsstyrelsen
 48. Socialstyrelsen
 49. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 50. Statens energimyndighet
 51. Statens fastighetsverk
 52. Statens institutionsstyrelse
 53. Statens jordbruksverk
 54. Statens kulturråd
 55. Statens servicecenter
 56. Statens skolverk
 57. Statens tjänstepensionsverk
 58. Statistiska centralbyrån
 59. Stockholms universitet
 60. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida)
 61. Sveriges lantbruksuniversitet
 62. Säkerhetspolisen
 63. Tillväxtverket
 64. Totalförsvarets forskningsinstitut
 65. Trafikverket
 66. Transportstyrelsen
 67. Tullverket
 68. Umeå universitet
 69. Universitets- och högskolerådet
 70. Uppsala universitet
 71. Åklagarmyndigheten
 72. Örebro universitet

Kontakt