Myndigheter som ska följa internrevisionsförordningen

 1. Affärsverket svenska kraftnät
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Boverket
 4. Centrala studiestödsnämnden
 5. Domstolsverket
 6. E-hälsomyndigheten
 7. Finansinspektionen
 8. Fortifikationsverket
 9. Försvarets materielverk
 10. Försvarsmakten
 11. Försäkringskassan
 12. Göteborgs universitet
 13. Havs- och vattenmyndigheten
 14. Inspektionen för vård och omsorg
 15. Kammarkollegiet
 16. Karlstads universitet
 17. Karolinska institutet
 18. Kriminalvården
 19. Kronofogdemyndigheten
 20. Kungl. tekniska högskolan
 21. Kustbevakningen
 22. Lantmäteriet
 23. Linköpings universitet
 24. Linnéuniversitetet
 25. Luftfartsverket
 26. Luleå tekniska universitet
 27. Lunds universitet
 28. Läkemedelsverket
 29. Länsstyrelsen i Jämtlands län
 30. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 31. Länsstyrelsen i Skåne län
 32. Länsstyrelsen i Stockholms län
 33. Länsstyrelsen i Västerbottens län
 34. Länsstyrelsen Västra Götalands län
 35. Malmö universitet
 36. Migrationsverket
 37. Mittuniversitetet
 38. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 39. Myndigheten för yrkeshögskolan
 40. Naturvårdsverket
 41. Pensionsmyndigheten
 42. Polismyndigheten
 43. Riksgäldskontoret
 44. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)
 45. Skatteverket
 46. Skogsstyrelsen
 47. Socialstyrelsen
 48. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 49. Statens energimyndighet
 50. Statens fastighetsverk
 51. Statens institutionsstyrelse
 52. Statens jordbruksverk
 53. Statens kulturråd
 54. Statens servicecenter
 55. Statens skolverk
 56. Statens tjänstepensionsverk
 57. Statistiska centralbyrån
 58. Stockholms universitet
 59. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida)
 60. Sveriges lantbruksuniversitet
 61. Säkerhetspolisen
 62. Tillväxtverket
 63. Totalförsvarets forskningsinstitut
 64. Trafikverket
 65. Transportstyrelsen
 66. Tullverket
 67. Umeå universitet
 68. Universitets- och högskolerådet
 69. Uppsala universitet
 70. Åklagarmyndigheten
 71. Örebro universitet

Kontakt