Årlig rapportering av internrevisionen

För att analysera och bedöma statusen på den statliga internrevisionen hämtar ESV varje år in uppgifter från internrevisionsmyndigheterna. Uppgifterna sammanställs i en rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars.

Vi vill med redovisningen sätta in internrevisionen i sitt sammanhang, det vill säga vi vill granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll. Det innebär att vi kommer att hämta in information om tillämpningen av bestämmelserna om intern styrning och kontroll, både för det ekonomiadministrativa värdet och för redovisningen över den statliga internrevisionen.

Varför hämtar vi in information?

Vi hämtar in information för att

  • utveckla och förvalta statlig internrevision och intern styrning och kontroll
  • lämna en redovisning över den statliga internrevisionen till regeringen.

Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd, dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning. Våra föreskrifter och vårt stöd samordnar myndigheterna. Redovisningen visar hur väl vi har lyckats med detta.

Vad hämtar vi in information om?

Frågorna handlar om följsamhet till bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens prestationer och något om dess effekter.

Hur hämtar vi in information?

Vi ställer frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Svaren är en självdeklaration från myndigheten.

Myndigheterna lämnar information till oss via statens centrala informationssystem (Hermes) i modulen Internrevision. Ni begär en särskild behörighet till modulen.

I Hermes användarmodul finns användaranvisningar under fliken Hjälp. Där återfinns en behörighetsblankett som ska fyllas i och skickas till ESV innan myndigheten kan registrera. (Gäller endast nya användare.)

Vilka myndigheter omfattas av återrapporteringen?

ESV:s redovisning till regeringen omfattar de myndigheter under regeringen som efter beslut av regeringen ska följa internrevisionsförordningen.

En myndighet kan undantas från att lämna information om beslutet att inrätta internrevison inte har gällt för hela året eller om internrevisionen ska upphöra.

Om myndigheten undantas från att lämna information ska ni skicka en ansökan till registrator@esv.se. Ansökan ska ha kommit in till ESV innan rapporteringsperioden startar.

Vem svarar på frågorna?

I vår analys av svaren är det myndigheten som har svarat och ansvarar för svaren. I myndighetens interna beredning av svaren är det sannolikt att de flesta frågorna bereds av internrevisionschefen men för vissa frågor kan beredningen ske av annan av myndighetschefen utsedd handläggare. Mer information om detta och även om när informationen kan lämnas kommer i december 2018 när frågorna beslutats.

Kontakt

Senast uppdaterad: