Statlig internrevision stödjer myndighetsledningen i att förbättra den interna styrningen och kontrollen

Statlig internrevision är den revision som bedrivs enligt internrevisionsförordningen och utifrån god sed. Internrevisionens uppgift är att granska och föreslå förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll. Resultatet av revisionen redovisas till myndighetsledningen, som beslutar om nödvändiga åtgärder.

För att internrevisionen ska anses vara inrättad i internrevisionsförordningens mening, ska regeringen ha gett myndigheten i uppdrag att inrätta internrevision. Myndigheten måste även ha anställt en internrevisionschef. Myndigheterna som fått detta uppdrag kallas ofta internrevisionsmyndigheter och ska även följa förordningen om intern styrning och kontroll.

Den statliga internrevisionen ska bedrivas

  • enligt internrevisionsförordningen med tillhörande föreskrifter och allmänna råd
  • utifrån god internrevisionssed och god internrevisorssed.

Internrevisionens arbete ger trygghet för myndighetsledningen

Internrevisionen arbetar på uppdrag av myndighetsledningen, det vill säga styrelsen (styrelsemyndigheter) eller myndighetens chef (enrådighetsmyndigheter). Internrevisionen uppgift är att granska om myndighetsledningen säkerställt att det finns en intern styrning och kontroll, och att den fungerar på ett betryggande sätt.

Utifrån internrevisionens granskning kan myndighetsledningen avgöra om myndigheten med rimlig säkerhet

  • fullgör sina uppgifter
  • uppnår verksamhetens mål
  • uppfyller de så kallade verksamhetskraven i 3 § myndighetsförordningen.

Resultatet av granskningen gör att myndighetsledningen kan vara trygg i att de områden som granskats fungerar som de ska.

De områden som internrevisionen granskar ska utgå från risker som är väsentliga för myndighetsledningen att ha kontroll över. Att det blir väsentliga risker som granskas avgör myndighetsledningen när den beslutar om revisionsplanen för internrevisionen.

Internrevisionens förslag blir beslutsunderlag för myndighetsledningen

Internrevisionen ska redovisa resultatet från sin granskning för myndighetsledningen. Redovisningen innefattar både revisionens iakttagelser om den interna styrningen och kontrollen samt revisionens rekommenderade åtgärder. Myndighetsledningen kan sedan besluta om åtgärder utifrån granskningen. Om ledningen beslutar om åtgärder kan den också med rimlig säkerhet säkerställa att den interna styrningen och kontrollen kommer att fungera betryggande.

I vissa fall kan den granskade verksamheten redan ha vidtagit nödvändiga åtgärder innan internrevisionen har rapporterat sina resultat till myndighetsledningen. Ledningen kan då ta ett beslut som konstaterar att nödvändiga åtgärder är vidtagna.

Kontakt