Statlig internrevision

Statlig internrevision är den revision som bedrivs enligt internrevisionsförordningen. För att internrevisionen ska vara inrättad i förordningens mening ska regeringen ha gett myndigheten i uppdrag att inrätta internrevision. Dessa myndigheter ska även följa Förordning om intern styrning och kontroll.

För att internrevisionen ska anses inrättad ställer internrevisionsförordningen krav på att det finns en internrevisionschef anställd vid myndigheten. Internrevisionen arbetar med granskning och rådgivning på uppdrag av styrelsen (styrelsemyndighet) eller myndighetens chef (om enrådighetsmyndighet).

Internrevisionen ska enligt internrevisionsförordningen bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed. I första hand är det internrevisionsförordningen med föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas, därefter kommer handledningar och god sed som den kommer till uttryck i internationella regelverk.

ESV:s programförklaring för internrevision

Enligt ESV:s programförklaring för verksamheten som riktas mot statlig internrevision ska ESV

  • bidra till en effektiv statsförvaltning genom att främja utvecklingen av ledningars och internrevisionsfunktioners kunskap och kompetens inom internrevisionsområdet
  • verka för en internrevision som arbetar enligt god internrevisors- och internrevisionssed
  • meddela föreskrifter till internrevisionsförordningen samt ge stöd till internrevisionsmyndigheternas ledningar och internrevisionsfunktioner
  • lämna en årlig en redovisning av den statliga internrevisionen till regeringen
  • ha ett internrevisionsråd som biträder generaldirektören i internrevisionsfrågor.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: