Förutsättningar och krav

Myndigheternas interna styrning och kontroll ska med rimlig säkerhet säkerställa att en myndighet fullgör sina uppdrag och mål i enlighet med kraven i myndighetsförordningen. Processen bör integreras i hela verksamheten.

Enligt förordningen om intern styrning och kontroll ska alla myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen ha en process för intern styrning och kontroll. Enligt myndighetsförordningen ansvarar myndighetsledningen för att säkerställa att denna process fungerar på ett betryggande sätt.

Processen ska säkerställa kraven i myndighetsförordningen

Processen för intern styrning och kontroll ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör kraven i myndighetsförordningen om att verksamheten bedrivs

  • effektivt
  • enligt gällande rätt och andra förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
  • med en tillförlitlig och rättvisande redovisning
  • med god hushållning av statens medel.

Processen omfattar riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning. Myndighetsledningen ansvarar för att de tre momenten ska dokumenteras. Ledningen ska också lämna en bedömning i myndighetens årsredovisning om den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Integreras i verksamheten

Intern styrning och kontroll bör integreras i myndighetens verksamhet och vara en utgångspunkt i hela kedjan av beslut och aktiviteter. Det innebär att myndighetens riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation bör vara ett beslutsunderlag för myndighetens styrning och verksamhetsplanering.

Kontakt

Senast uppdaterad: