Årlig rapportering av internrevision och intern styrning och kontroll

För att analysera och bedöma statusen på den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll hämtar ESV varje år in uppgifter från internrevisionsmyndigheterna. Uppgifterna sammanställs i en rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars.

Varför hämtar vi in information?

Vi hämtar in information för att

  • utveckla, förvalta och samordna statlig internrevision
  • utveckla och förvalta intern styrning och kontroll
  • lämna en redovisning över de statlig internrevision och intern styrning och kontroll till regeringen.

Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd, dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning.

Vad hämtar vi in information om?

Frågorna handlar om följsamhet till och tillämpning av bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens förutsättningar, prestationer och något om dess effekter.

Hur hämtar vi in information?

Vi ställer frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Svaren är en självdeklaration från myndigheten.

Myndigheterna lämnar information till oss via statens centrala informationssystem (Hermes) i modulen Internrevision. Ni begär en särskild behörighet till modulen.

I Hermes användarmodul finns användaranvisningar under fliken Hjälp. Där återfinns en behörighetsblankett som ska fyllas i och skickas till ESV innan myndigheten kan registrera. (Gäller endast nya användare.)

Svaren ska lämnas till ESV under perioden 14 januari–4 februari 2019.

Vilka myndigheter omfattas av återrapporteringen?

ESV:s redovisning till regeringen omfattar de myndigheter under regeringen som efter beslut av regeringen ska följa internrevisionsförordningen.

En myndighet kan undantas från att besvara enkäten om beslutet att inrätta internrevison inte har gällt för hela året (2018) eller om internrevisionen ska upphöra.

Om myndigheten vill undantas från att lämna information ska ni skicka en ansökan till registrator@esv.se. Ansökan ska ha kommit in till ESV innan rapporteringsperioden startar.

Vem svarar på frågorna?

Varje myndighet tar själv ställning till vem eller vilka som ska besvara frågorna för myndighetens räkning. I vår analys av svaren utgår vi från att de speglar myndighetens uppfattning.

Frågorna 1–16 omfattar kompetensområdet intern styrning och kontroll/myndighetsledning. Frågorna 17–37 omfattar kompetensområdet internrevision.

I myndighetens interna beredning av svaren kan det vara så att frågorna om intern styrning och kontroll bereds av handläggare med kompetens inom det området, och att frågorna om internrevision bereds av internrevisionschefen. En myndighet kan dock välja annan befattningshavare att bereda frågeställningarna om de bedömer att det är lämpligt.

Senast uppdaterad: