Intern styrning och kontroll

Ni kan få stöd av oss med att tillämpa regelverket för myndigheternas interna styrning och kontroll för att uppfylla kraven i myndighetsförordningen, fullgöra myndighetens uppgifter och nå verksamhetens mål. Det inkluderar internrevisionens arbete med att granska och lämna förslag till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll.