Konsekvensutredning

När en myndighet tar fram föreskrifter eller allmänna råd ska myndigheten utreda vilka konsekvenser som kommer att uppstå av regeln.

Konsekvensutredning kan vara en utmaning. Hur långt ska man gå i sin utredning? Vad innebär kraven på kostnadsberäkningar enligt förordningen? Vilka begränsningar i det kommunala självstyret är lämpliga att göra? Vad innebär kommunala finansieringsprincipen för konsekvensutredningarna?

Verksamhetslogik som metod

Ett av verktygen som ESV förespråkar i konsekvensutredningsarbetet är verksamhetslogiken. Den kan vara ett hjälpmedel när man ska identifiera vad problemet är, vilka som berörs och vilka konsekvenserna blir. Det kan även vara ett hjälpmedel vid jämförelse av konsekvenser för olika regleringsalternativ.

Effekter för kommuner och landsting

Den kommunala självstyrelsen har en lång tradition i Sverige och innebär att det ska finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting (regioner). De två grundläggande värdena bakom självstyrelsen uttrycks ofta som demokrati och effektivitet.

När din myndighet tar fram föreskrifter som på något sätt berör kommuner eller landsting (regioner), behöver ni tänka på det kommunala självstyret. En inskränkning i det kommunala självstyret bör endast ske om det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har motiverat inskränkningen.

När du redogör för din myndighets argument för en inskränkning kan du tänka på att lyfta upp vilka nationella värden som förslaget syftar till att upprätthålla, och varför det behövs en reglering på området. Du bör även förklara varför det nationella intresset berättigar inskränkningar i det kommunala självstyret.

Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller landstingens (regionernas) organisation eller verksamhetsformer, ska du beräkna de kostnader och intäkter som följer av förändringarna.

Några frågor som det kan finnas anledning att överväga när du gör din konsekvensanalys är:

  • Påverkar förslaget uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunsektorn?
  • Har förslaget betydelse för den kommunala demokratin, till exempel genom att begränsa fullmäktiges möjligheter att fatta beslut?
  • Påverkar det kommun- eller landstings- (regions)politikernas handlingsutrymme, eller medborgarnas möjlighet att utöva inflytande?
  • Försvårar eller omöjliggör förslaget en lokal anpassning?
  • Påverkar förslaget kommunernas och landstingens (regionernas) möjlighet att bestämma hur de ska bedriva eller organisera sin verksamhet?
  • Innebär förslaget att man inom någon del av den kommunala verksamheten inför nya rättigheter för medborgarna?
  • Innebär förslaget statlig tillsyn över kommunal verksamhet?
  • Innebär förslaget att en kommun eller ett landsting (region) görs beroende av att tillstånd ges från en statlig myndighet?
  • Föreslås domstolskontroll av den kommunala verksamheten?

Det kan också bli aktuellt att tillämpa den kommunala finansieringsprincipen när det uppkommer kostnader eller intäkter för kommuner eller landsting (regioner) med anledning av statlig reglering. Principen innebär att staten under vissa förutsättningar gör kostnadsförändringarna neutrala för kommun och landsting genom justeringar i statsbidragen till dem.

Regeringens medgivande i vissa fall

Förvaltningsmyndigheter ska i vissa fall inhämta regeringens medgivande innan de utfärdar föreskrifter (förordning 2014:570 om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter). Myndigheten ska inhämta medgivande när föreskrifter kommer att ge effekter för kostnader för staten, kommuner eller landsting (regioner) som inte är oväsentliga.

Som en del av beredningen kan det finnas anledning att myndigheten för en dialog med den som har det löpande ansvaret för myndigheten på regeringskansliet. I slutändan är det dock den regelgivande myndigheten som behöver ta ställning till om regleringen kan antas medföra en inte oväsentlig kostnad för staten och kommuner eller landsting (regioner) och om myndigheten behöver inhämta regeringens medgivande.

Om den regelgivande myndigheten kommer fram till att kostnaden inte är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut om medgivande få ta del av förslagna föreskrifter och den konsekvensutredning som ligger till grund för dem.

Kontakt