Frågor och svar om avgiftssamråd

 • Ja, om det passar tidsmässigt.

 • Ja, om myndigheten enligt det nya regelverket ska samråda under 2019 måste samråd genomföras under kalenderåret 2019.

 • Ofta kan indelningen i avgiftsområden i myndighetens avgiftsbudget i regleringsbrevet användas som utgångspunkt för indelningen i samrådsunderlaget. Ibland kan det dock finnas behov av en mer detaljerad indelning av avgifterna än den som finns i regleringsbrevet. Det avgörande är att myndigheten kan beskriva avgifterna på ett tillfredsställande sätt.

 • Ja, men kraven på samrådsunderlaget är inte lika omfattande som för avgifter som tas ut med stöd av särskilda bemyndiganden.

 • ESV har inte längre möjlighet att lämna undantag från samrådsskyldighet om det inte finns särskilda skäl. Det exempel på ett särskilt skäl som nämns i förarbetena till förordningsändringen är att en myndighets avgiftsverksamhet ska upphöra.

  Det förekommer att regeringen har beslutat om undantag från samrådsskyldigheten för en viss avgift. Ett exempel på ett sådant undantag finns i 15 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

 • Alla avgifter som myndigheten tar ut ska ingå i de ordinarie samråd som myndigheten ska genomföra vart tredje år.

  Bestämmelsen att myndigheten före beslut ska samråda om väsentligt förändrade eller nya avgifter gäller beslut som fattas av myndigheten. I normalfallet är det myndigheten själv som beslutar om kalkylmodellen. Så är vanligen fallet om det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. I vissa fall fattar myndigheten även beslut om avgiftskonstruktion och avgiftsnivå, utifrån delegation i förordning.

  Regeringskansliet har naturligtvis möjlighet att remittera ett förslag till beslut om förordningsreglering av avgiften till ESV.

 • Det gamla regelverket gäller året ut. Enligt det ska samråd inledas minst fyra veckor före beslut om avgifternas storlek.

  Om ni avser att fatta beslut om avgifter i höst eller under januari ska ni alltså samråda enligt de gamla reglerna. Om avgifterna ska vara oförändrade, och ni inte ska fatta något beslut om det, gör ni inte fel om ni inte samråder i höst. Det finns nämligen inte något specificerat datum för samråd om oförändrade avgifter i de gamla bestämmelserna.

 • Det första treårssamrådet måste genomföras under 2019, 2020 eller 2021 i enlighet med ESV:s föreskrifter. Samråd om väsentligt ändrade eller nya avgifter påverkar normalt inte när myndighetens kommande treårssamråd ska genomföras.

  ESV och samrådsmyndigheten skulle i undantagsfall kunna komma överens om byte av samrådsgrupp om

  • ett samråd för ny eller väsentligt ändrad avgift omfattar alla myndighetens avgifter och
  • det inte finns några speciella fördelar med att myndigheten samråder under samma år som andra myndigheter i samma samrådsgrupp.
 • Nej, ni ska inte samråda om ert förslag till regeringen. Ni ska bara samråda om era egna beslut om avgiftskonstruktion, avgiftsnivå eller kalkylmodell.

  Ett vanligt förekommande exempel är att en myndighet föreslår att regeringen höjer en avgift för att komma tillrätta med ett underskott i den avgiftsbelagda verksamheten, utan att det görs någon ändring av kalkylmodellen. I det fallet beslutar regeringen om avgiftsnivån eller avgiftskonstruktionen. Myndigheten fattar inget beslut om avgiften. Det finns alltså inget myndighetsbeslut att samråda om.

  Om det däremot blir aktuellt för myndigheten att förändra kalkylmodellen i samband med förordningsändringen, finns det ett myndighetsbeslut att samråda om. Samråd ska då alltså ske med ESV inför myndighetens beslut om ändringen av kalkylmodellen.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: