Regler för avgiftssamråd

Enligt de regler som gäller från 1 januari 2019 ska statliga myndigheter vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift. Endast om det finns särskilda skäl får ESV medge undantag från samrådsskyldigheten.

Bestämmelserna om avgiftssamråd gäller för myndigheter under regeringen som tar ut avgifter, med undantag för affärsverken. Kravet på samråd gäller om inget annat framgår av förordning eller av ett särskilt regeringsbeslut.

Undantag från samrådsskyldighet som ESV har meddelat enligt tidigare bestämmelser om avgiftssamråd gäller inte längre när de nya bestämmelserna träder i kraft.

Vilka avgifter omfattas av samrådsskyldigheten?

Det är endast avgifter i statsrättslig bemärkelse som omfattas av samrådsskyldigheten. Med det menas avgifter som syftar till att helt eller delvis täcka statliga kostnader för viss definierad avgiftsbelagd verksamhet. Böter, viten och sanktionsavgifter omfattas därför inte av samrådsskyldigheten.

Såväl avgifter som tas ut med stöd av de generella bemyndigandena i 4 respektive 15–21 §§ avgiftsförordningen som avgifter som har stöd i särskilda bemyndiganden omfattas av samrådsskyldigheten.

Samrådsskyldighet gäller vidare oavsett om avgiftsnivån beslutas av regeringen eller av myndigheten själv, liksom oavsett om myndigheten disponerar avgiftsinkomsterna eller inte.

När ska myndigheterna genomföra treårssamråd?

Huvudregeln är att myndigheten vart tredje år ska samråda om samtliga avgifter som den tar ut. Även om avgifterna är oförändrade ska samråd ske. Beroende på vilket utgiftsområde myndigheten sorterar under ska treårssamråd genomföras för första gången under 2019, 2020 eller 2021. Därefter ska samråd ske vart tredje år, även om myndigheten däremellan har genomfört samråd om väsentligt förändrade eller nya avgifter.

Myndigheten kan inleda treårssamråd när som helst under det aktuella året. Samråd behöver inte ske för alla avgifter vid samma tillfälle. Under det aktuella året ska dock myndigheten genomföra samråd om samtliga avgifter. Detta gäller oavsett när myndigheten senast samrådde om en viss avgift.

Myndigheten bör räkna med en handläggningstid hos ESV på 20 arbetsdagar. Observera att vissa tider på året tar handläggningen av samråd längre tid. Det gäller främst under sommarmånaderna samt i november och december.

När ska myndigheterna samråda om nya eller väsentligt förändrade avgifter?

En myndighet som avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift ska samråda med ESV före beslutet om avgiften. En avgift ska anses vara väsentligt förändrad om

  • avgiftskonstruktionen eller kalkylmodellen ändras eller om
  • avgiftsnivån höjs eller sänks väsentligt i förhållande till senast genomfört samråd.

Avgifter ska även anses vara väsentligt förändrade om en myndighet tar över en avgiftsbelagd verksamhet från en annan myndighet.

Med avgiftskonstruktion menas hur avgiften utformas, till exempel som fast pris eller löpande räkning.

Med kalkylmodell menas vilka kostnader som ingår i kostnadsunderlaget för avgiften och på vilket sätt kostnaderna fördelas till verksamheten, till exempel med hjälp av en fördelningsnyckel.

För att bedöma om en höjning eller sänkning av avgiftsnivån är väsentlig bör myndigheten ta hänsyn till hur mycket förändringen påverkar den som betalar avgiften. En riktlinje kan vara att en förändring av avgiften med 15 procent eller mer i de flesta fall bör ses som väsentlig.

Om den aktuella förändringen inte innebär att myndigheten fattar något beslut ska samråd inte genomföras enligt andra stycket. Det innebär att om alla aktuella beslut fattas av regeringen ska samråd endast genomföras enligt första stycket.

Samråd om en ny eller väsentligt förändrad avgift kan ingå i myndighetens treårssamråd, om det passar tidsmässigt, eller genomföras separat.

Myndigheten bör inleda samrådet i god tid i förhållande till sin egen beslutsprocess. Myndigheten bör räkna med en handläggningstid hos ESV på 20 arbetsdagar. Observera att under sommarmånaderna tar handläggningen av samråd längre tid.

Vilka krav finns på samrådsunderlaget?

Myndighetens samrådsunderlag ska innehålla de uppgifter som ESV behöver för att bedöma att

  • de avgifter som myndigheten tar ut sätts utifrån det ekonomiska mål som har beslutats för verksamheten
  • samtliga kostnader som avgifterna ska täcka är identifierade och beräknade
  • regler och riktlinjer på området beaktas.

Myndigheten ska följa ESV:s anvisningar om underlag för avgiftssamråd. Myndigheterna kan även använda det nya samrådsformulär som ESV har tagit fram.

Hur ska myndigheterna lämna in samrådsunderlaget?

Samrådsunderlaget bör lämnas i bearbetningsbar form (till exempel Excel- eller Wordformat). Använd gärna ESV:s samrådsformulär när det finns tillgängligt.

Skicka underlaget till registrator@esv.se. Skriv gärna "Avgiftssamråd" följt av myndighetens namn i meddelandets ämnesrad.

Varför ska myndigheterna samråda med ESV?

Avgiftssamråden ska bidra till styrningen av den avgiftsbelagda verksamheten i staten. Samråden är ett instrument för att uppnå enhetlig tillämpning av de regler och riktlinjer som gäller för uttag av statliga avgifter. Samråden kan även leda till ökad kostnadsmedvetenhet hos myndigheterna och till att myndigheterna regelbundet omprövar sina avgifter. Därutöver kan samråden ge möjligheter till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.

Genom samråden kan ESV göra en översiktlig bedömning av de avgifter som myndigheterna tar ut med avseende på regelefterlevnad. ESV:s samrådsyttrande innebär en rekommendation och uppmaning till den samrådande myndigheten om avgiftssättningen. Det är dock alltid den samrådande myndigheten själv som ansvarar för sina egna beslut om avgifter.

Årlig avgift för samråd om avgifter

Varje myndighet som är skyldig att samråda med ESV om sina avgifter ska betala en årlig avgift som baseras på den avgiftsbelagda verksamhetens omfattning närmast föregående år.

Mer om den årliga avgiften

Kontakt