Avgiftssamråd

Alla statliga myndigheter ska i princip varje år samråda med ESV om avgifter. Dessa avgiftssamråd genomförs på uppdrag av regeringen med stöd av avgiftsförordningen. Olika krav ställs på samråden, till exempel när ni ska samråda och vilket underlag som krävs.

Vilka ska samråda med ESV?

De statliga myndigheterna ska samråda med ESV om de avgifter som de tar ut eller avser att ta ut. Om detta kan man läsa i 7 § avgiftsförordningen (1992:191) och av ESV:s föreskrifter till den bestämmelsen, se EA-boken.

Det är endast avgifter i statsrättslig bemärkelse som omfattas av samrådskravet, det vill säga avgiften ska syfta till att helt eller delvis täcka statliga kostnader för viss definierad avgiftsbelagd verksamhet. Böter, viten och sanktionsavgifter är inte avgifter i den bemärkelsen.

Kravet på samråd gäller om inget annat framgår av förordning eller av ett särskilt regeringsbeslut. Även ESV har möjlighet att medge undantag från samrådsskyldigheten. Exempel på avgifter som är undantagna från samrådsskyldighet är de avgifter som affärsverken tar ut och de anmälnings- och studieavgifter som universitet och högskolor tar ut.

När ska myndigheterna genomföra samrådet?

Samråd ska inledas minst fyra veckor före myndighetens beslut om avgiftens storlek eller innan myndigheten skickar en framställning till regeringen en avgift som regeringen beslutar om.

Myndigheten ska samråda om avgifterna även om de är oförändrade. I så fall räcker det att samråda under det år som avgiften tas ut.

Myndigheten ska fatta sitt beslut om avgifterna efter samrådet, men behöver inte följa ESV:s beslut. Om regeringen bestämmer avgiften ska myndigheten bifoga ESV:s samrådsyttrande i skrivelsen till regeringen.

Vilka krav finns på samrådsunderlaget?

För avgiftsbelagd verksamhet med krav på full kostnadstäckning ska samrådsunderlaget innehålla uppgifter om

 • utfall av kostnader och intäkter för senast avslutad resultatperiod,
 • balanserat resultat
 • preliminärt utfall av kostnader och intäkter för innevarande räkenskapsår
 • beräknade kostnader och intäkter för närmast följande räkenskapsår eller för den period avgifterna avses gälla
 • när verksamheten förväntas uppvisa ett nollresultat, om det beräknade resultatet tillsammans med det ackumulerade resultatet väsentligt avviker från full kostnadstäckning
 • föreslagen eller tillämpad kalkylmodell med exempel
 • principer eller metoder för fördelning av kostnader
 • föreslagen genomsnittlig, procentuell avgiftsförändring
 • övriga faktorer som i väsentlig grad påverkat beräkningen av intäkter eller kostnader.

När det gäller avgiftsbelagd verksamhet utan krav på full kostnadstäckning beslutar ESV efter prövning i varje särskilt fall hur samrådsskyldigheten ska fullgöras.

Varför ska myndigheterna samråda med ESV?

Samråden ska bidra till styrningen av den avgiftsbelagda verksamheten i staten. Samråden fungerar som en kontroll och ett instrument för att uppnå enhetliga principer för avgifter som tas ut av staten. Genom samrådet kan ESV göra en översiktlig bedömning av de avgifter som myndigheterna tar ut.

Samrådet kan bidra till att

 • avgifterna sätts utifrån det ekonomiska mål som beslutats för verksamheten
 • inga väsentliga kostnader som avgifterna ska täcka saknas
 • regler och riktlinjer på området beaktas
 • den enskilda myndigheten får kunskap om kalkylering och prissättning så att myndigheten utvecklar sin kompetens
 • ESV bygger upp kunskap genom erfarenheter och praxis som förmedlas till myndigheter och som kan användas vid utformning av regler, riktlinjer och handledningar för avgiftsbelagd verksamhet
 • myndigheterna regelbundet omprövar avgifterna och att kostnadsmedvetandet hos myndigheterna ökar
 • regeringens och Regeringskansliets arbete med styrning av avgiftsbelagd verksamhet avlastas.

ESV:s samrådsyttrande utgör även ett underlag för regeringens beslut i de fall regeringen bestämmer avgiftsnivåerna.

Hur ska samrådsunderlaget lämnas in?

Samrådsunderlaget bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Excel- eller Wordformat) per e-post till registrator@esv.se. Skriv gärna "Avgiftssamråd" följt av myndighetens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Vad händer inom området?

Just nu, hösten 2018, pågår en översyn av avgiftsförordningens bestämmelser om avgiftssamråd där myndigheternas samrådsskyldighet kan komma att ändras. ESV lämnar därför inga undantag från den årliga samrådsskyldigheten för närvarande.

ESV arbetar med att ta fram ett samrådsformulär för att underlätta och effektivisera samrådsförfarandet, både för de samrådande myndigheterna och för ESV. Genom att fylla i formuläret kan myndigheterna försäkra sig om att samrådsunderlaget uppfyller de krav som ESV ställer.

ESV räknar med att publicera en testversion av samrådsformuläret under november 2018. Vi vill då gärna att ni använder formuläret och återkopplar till oss hur det fungerar.

Kontakt

Senast uppdaterad: