Regler för avgiftssamråd till och med 2018

Enligt de regler för avgiftssamråd som gäller till och med 2018 ska statliga myndigheter varje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut eller kommer att ta ut. Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om avgiftssamråd i kraft. Det gamla regelverket gäller året ut. Enligt det ska samråd inledas minst fyra veckor före beslut om avgifternas storlek.

De statliga myndigheterna ska samråda med ESV om de avgifter som de tar ut eller avser att ta ut. Det är endast avgifter i statsrättslig bemärkelse som omfattas av samrådskravet, det vill säga avgiften ska syfta till att helt eller delvis täcka statliga kostnader för viss definierad avgiftsbelagd verksamhet. Böter, viten och sanktionsavgifter är inte avgifter i den bemärkelsen.

Kravet på samråd gäller om inget annat framgår av förordning eller av ett särskilt regeringsbeslut. Även ESV har möjlighet att medge undantag från samrådsskyldigheten. Exempel på avgifter som är undantagna från samrådsskyldighet är de avgifter som affärsverken tar ut och de anmälnings- och studieavgifter som universitet och högskolor tar ut.

När ska myndigheterna genomföra samrådet?

Samråd ska inledas minst fyra veckor före myndighetens beslut om avgiftens storlek eller innan myndigheten skickar en framställning till regeringen om en avgift som regeringen beslutar om.

Myndigheten ska samråda om avgifterna även om de är oförändrade. I så fall räcker det att samråda under det år som avgiften tas ut.

Myndigheten ska fatta sitt beslut om avgifterna efter samrådet, men behöver inte följa ESV:s beslut. Om regeringen bestämmer avgiften ska myndigheten bifoga ESV:s samrådsyttrande i skrivelsen till regeringen.

Vilka krav finns på samrådsunderlaget?

För avgiftsbelagd verksamhet med krav på full kostnadstäckning ska samrådsunderlaget innehålla uppgifter om

 • utfall av kostnader och intäkter för senast avslutad resultatperiod
 • balanserat resultat
 • preliminärt utfall av kostnader och intäkter för innevarande räkenskapsår
 • beräknade kostnader och intäkter för närmast följande räkenskapsår eller för den period avgifterna avses gälla
 • när verksamheten förväntas uppvisa ett nollresultat, om det beräknade resultatet tillsammans med det ackumulerade resultatet väsentligt avviker från full kostnadstäckning
 • föreslagen eller tillämpad kalkylmodell med exempel
 • principer eller metoder för fördelning av kostnader
 • föreslagen genomsnittlig, procentuell avgiftsförändring
 • övriga faktorer som i väsentlig grad påverkat beräkningen av intäkter eller kostnader.

När det gäller avgiftsbelagd verksamhet utan krav på full kostnadstäckning beslutar ESV efter prövning i varje särskilt fall hur samrådsskyldigheten ska fullgöras.

Hur ska samrådsunderlaget lämnas in?

Samrådsunderlaget bör lämnas i bearbetningsbar form (till exempel Excel- eller Wordformat). Skicka underlaget till registrator@esv.se.

Skriv gärna "Avgiftssamråd" följt av myndighetens namn i meddelandets ämnesrad.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: