Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet

Samtliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen och som tagit ut avgifter under 2018, ska rapportera in uppgifter om avgiftsbelagd verksamhet. Inrapporteringen gör ni i Hermes.

Myndigheterna ska rapportera in uppgifter om den avgiftsbelagda verksamheten för 2018 i Hermes. De uppgifter ni lämnar om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet ligger till grund för den rapportering som ESV enligt sin instruktion varje år ska göra till regeringen om avgiftsbelagd verksamhet i staten.

En del av de uppgifter som efterfrågas har ni rapporterat in på S-koderna för avgiftsbelagd verksamhet. Dessa S-koder ger emellertid inte all den information som ESV behöver för att ta fram rapporten om avgiftsbelagd verksamhet i staten.

Anvisningar till inrapporteringen

Myndighetens avgiftsbelagda verksamhet ska delas in i offentligrättslig verksamhet och uppdragsverksamhet. Dessa två områden ska i sin tur indelas i verksamheter/resultatområden. Indelningen framgår vanligen av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev för 2018.

De uppgifter ni lämnar ska enbart omfatta avgifter som helt eller delvis ska täcka myndighetens kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten. Uppgifterna ska ni lämna oavsett om avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten eller om de redovisas mot inkomsttitel.

Om ni inte kan besvara en uppgift med ett exakt belopp bör ni göra en uppskattning.

Ni ska stämma av de inrapporterade uppgifterna mot upprättad årsredovisning samt mot i Hermes inrapporterat utfall på S-koderna för avgifter. Genom att klicka på texten ”Information om S-koder” i enkäten blir det synligt vilka S-koder avgiftsintäkterna inom avsnitt A respektive avsnitt B avser.

A. Offentligrättslig verksamhet

Offentligrättsliga avgifter är tvingande avgifter som betalas av enskilda eller företag, och som normalt regleras i lag och förordning. Regeringen bestämmer ofta storleken på avgifterna. Intäkter från avgifter för kopior av allmänna handlingar etcetera enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191) betraktas som offentligrättsliga.

B. Uppdragsverksamhet

Med uppdragsverksamhet menas avgiftsbelagd verksamhet som inte är offentligrättslig. I uppdragsverksamheten tar myndigheterna normalt betalt för frivilligt efterfrågade varor och tjänster. Myndigheten bestämmer oftast storleken på dessa avgifter.

Avgifter som tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen ska särredovisas på angiven rad. Endast intäkterna ska anges.

Intäkter

Ange intäkterna exklusive eventuell mervärdesskatt. Finansiella intäkter fördelar ni på respektive avgiftsbelagd verksamhet. Exempel på intäkter som inte ska redovisas är skatt, tull, böter, sanktionsavgifter eller liknande pålagor. Interna intäkter inom myndigheten ska ni heller inte redovisa.

Intäkter från andra statliga myndigheter

Avgiftsintäkter från andra statliga myndigheter ska ni särredovisa. Till statliga myndigheter räknas i detta sammanhang även affärsverk.

Kostnader

För verksamhet som bedrivs med det ekonomiska målet full kostnadstäckning ska ni redovisa samtliga kostnader. Det innebär att såväl direkta som indirekta kostnader ska hänföras till respektive avgiftsbelagd verksamhet. Det innebär också att en rättvisande andel av avskrivningar, finansiella kostnader och andra gemensamma kostnader ska fördelas på de avgiftsbelagda verksamheterna.

För verksamhet som bedrivs med annat specificerat ekonomiskt mål ska ni ange relevanta kostnader.

Ackumulerat över- eller underskott

Om en verksamhet bedrivs med ett bestämt ekonomiskt mål, normalt med krav på full kostnadstäckning, måste myndigheten ange det ackumulerade över- eller underskottet vid utgången av år 2018. Detta gäller även avgifter som inte disponeras av myndigheten.

Beslutar myndigheten om avgifternas storlek?

Myndigheten kan anses besluta om avgifternas storlek om myndigheten bestämmer om minst 50 procent av intäkterna för verksamheten i fråga.

Disponerar myndigheten avgifterna?

Myndigheten kan anses disponera intäkterna om minst 50 procent av intäkterna för verksamheten i fråga disponeras.

Tjänsteexport

Om myndigheten har bedrivit tjänsteexport under 2018 ska ni särredovisa uppgifter om intäkter och kostnader på angiven rad. Tjänsteexport bedrivs antingen med stöd av bemyndigande i 4 § punkt 10 avgiftsförordningen (1992:191) eller med stöd av beslut som regeringen meddelat särskilt.

Kontakt

Senast uppdaterad: