Samverkan

Erfarenheterna från ESV:s arbete för en effektivare statsförvaltning visar att effektiviseringsarbete i allt större utsträckning förutsätter samverkan mellan myndigheter, eller mellan myndigheter och andra aktörer. Samverkan är också en central del av det övergripande målet för förvaltningspolitiken (prop. 2009/10:175).

Det finns flera olika typer av samverkan inom offentlig sektor med delvis olika syften. Myndigheter kan samverka för att effektivisera verksamheten genom att

 • tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter vars verksamhet överlappar varandra
 • överbygga eventuella glapp mellan offentliga aktörers verksamheter som drabbar målgruppen ur ett livshändelseperspektiv
 • få ett gemensamt erfarenhetsutbyte dela på eller tydliggöra ansvaret för kostnader och andra resurser för att nå gemensamma mål
 • underlätta informationsinhämtning mellan varandra eller från målgrupperna, för att göra det lättare att lämna information till myndigheterna
 • driva gemensamma utvecklingsprojekt, till exempel digitala möten.

Behov av helhetsperspektiv och extern styrning

Om kostnaderna och nyttan fördelas olika mellan de samverkande aktörerna kan det leda till problem med exempelvis finansieringen av samverkansprojekt, även om nyttan för den gemensamma målgruppen kan vara stor. Därför bör ni se staten (och i vissa fall hela den offentliga sektorn) som en helhet där samverkan kan vara ett sätt att bland annat överbrygga stuprör som myndighetsuppdelningen kan leda till.

Ett sätt att förbättra möjligheterna att lyckas med samverkan kan vara att aktörerna ingår ett samverkansavtal för att klargöra

 • ett gemensamt syfte och gemensamma mål
 • ansvarsfördelningen för arbete och resultat
 • finansiering av arbetet och eventuell drift av gemensamma lösningar.

Ibland behövs stöd från regeringen för att samverkan mellan myndigheter ska komma till stånd eller vara effektiv. Om ni själva identifierar ett behov av samverkan kan ni ge förslag till regeringen om att ett effektiviseringsarbete behöver prioriteras och eventuellt hur det ska finansieras. Det kan ske genom att ett uppdrag om samverkan formuleras i respektive myndighets regleringsbrev, eller som separata regeringsuppdrag.

Gemensam samverkansportal för offentlig sektor

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utvecklat samverkansportalen Dela Digitalt, där offentliga verksamheter bland annat kan dela med sig av utvecklingsidéer, metoder, tjänster och goda exempel. Här kan man också hitta andra aktörer med liknande behov, för att driva gemensamma utvecklingsinitiativ och dela på finansiering och kompetenser.

Portalen bygger på att användarna söker efter information inom områden som man är intresserad av. För att göra det lättare att hitta utvecklingsinitiativ i staten kan myndigheter märka sin information med "statlig sektor" och "verksamhetsutveckling", samt något av följande vanliga tillvägagångssätt för effektivisering i statsförvaltningen:

 • målgruppsorientering/kundorientering
 • regelförenkling
 • utveckla processer och arbetssätt
 • samverkan
 • digitalisering.

Senast uppdaterad: