Målgruppsorientering

Genom att se till målgruppens behov, förutsättningar och krav kan ni få nya perspektiv på myndighetens möjligheter till verksamhetsutveckling och effektivisering.

Som myndighet har ni ett uppdrag att arbeta för era målgrupper. Att skifta från ett organisationsfokuserat inifrån-och-ut-perspektiv till ett målgruppsfokuserat utifrån-och-in-perspektiv förbättrar möjligheterna till en ökad förståelse för era målgruppers behov.

För att få kunskap om behoven kan ni fråga era målgrupper om hur de ser på er verksamhet. Ni kan till exempel genomföra brukarenkäter eller kvalitativa intervjuer med ett urval av målgruppen. På så sätt kan ni få reda på om ni levererar rätt sorts verksamhet på ett kostandseffektivit sätt, utifrån målgruppens behov.

Målgruppsorientering kan fungera som en startpunkt för att med hjälp av andra tillvägagångssätt effektivisera verksamheten utifrån målgruppens behov.

Klarspråk kan bidra till effektivisering

Att aktivt arbeta med en planerad och tydlig kommunikation kan öka målgruppsorienteringen på er myndighet. Ett sätt är att arbeta med klarspråk i informationsmaterial och annan kommunikation med era målgrupper. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk ökar tydligheten i exempelvis myndighetsbeslut.

Det kan leda till färre missförstånd och mindre onödig efterfrågan, samt en ökad upplevd kvalitet och ett ökat förtroende hos era målgrupper. I förlängningen kan det även bidra till en effektivare handläggning av ärenden.

Helhetsperspektiv på målgruppernas behov

Några övergripande exempel på de behov som myndigheternas målgrupper kan ha redovisas i Innovationsrådets livshändelseundersökning, som var en del av Statens offentliga utredningar 2013:40. Enligt undersökningen vill människor som kontaktar myndigheter få hjälp, få bra bemötande, att det går snabbt, få rätt information, bli lyssnade på, få personlig kontakt och mötas av kunniga medarbetare.

Målgrupporientering innebär också att myndigheter i större utsträckning måste anlägga ett helhetsperspektiv på de behov som medborgare och företag har. Helhetsperspektivet på behoven betyder att i vissa fall bör myndigheten utgå från livshändelser och se bortom den egna myndighetens gränser. Att inse vikten av att samskapa värde för medborgare, och därmed utveckla samverkan i satsförvaltningen, är en av de viktigaste utmaningar för utvecklingen av en effektiv statsförvaltning.

Senast uppdaterad: