Få ett helhetsperspektiv på myndighetens verksamhetsutveckling med systemsynsättet

Att utgå från systemsynsättet kan bidra till att få en helhetssyn på myndighetens verksamhetsutveckling, med fokus på verksamhetens syfte utifrån målgruppernas behov. Här får du en introduktion till systemsynsättet.

Med en helhetssyn på statsförvaltningens styrning bör alla i styrkedjan gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över organisationsgränserna för att hantera komplexa samhällsproblem. För att få ett sådant helhetsperspektiv anser ESV att myndigheterna bör se sin verksamhet i ett bredare sammanhang utifrån ett så kallat systemsynsätt. Det kan handla om att se verksamheten i relation till övriga delar av den egna myndigheten, andra offentliga organisationer eller hela samhällsystemet.

Utgå från verksamhetens syfte och målgruppernas behov

Myndigheten behöver förstå de system den verkar i för att kunna utforma en ändamålsenlig styrning som främjar verksamhetsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv, skapar värde för målgrupperna och får önskade effekter i samhället. Ett exempel på ett sådant system är olika livshändelser där målgrupperna interagerar med flera offentliga aktörer.

Att utgå från systemsynsättet i myndighetens verksamhetsutveckling kan ge bättre förståelse för helheten genom att man analyserar syftet med verksamheten och målgruppernas behov. Syftet med statliga myndigheters verksamhet är oftast formulerat i instruktionen och bör svara på frågorna:

  • Varför finns myndigheten?
  • Vilka finns myndigheten till för?
  • Vad ska myndighetens arbete leda till?

Systemsynsättet kan även underlätta arbetet med att förstå hur man kan kombinera olika tillvägagångssätt i myndighetens effektiviseringsarbete.

Webbinarium om verksamhetsutveckling utifrån systemsynsättet

I en webbinarieserie har ESV gett en introduktion till systemsyn och exempel på hur myndigheter har jobbat med styrning, utveckling och uppföljning utifrån sstemsynsättet.

Webbinarium från den 3 december 2020

Siv Liedholm, Effektiv styrning, ger en introduktion till systemsyn och Christian Blackmon, Lantmäteriet, berättar om myndighetens arbete med uppföljning. 

Webbinarium från den 20 januari 2021

Siv Liedholm och Lennart Wittberg, Effektiv styrning, diskuterar hur myndigheter bör arbeta utifrån systemsynsättet för en hållbar och riskminimerad förändring. Jakob Brandt, Pensionsmyndigheten, berättar om sina erfarenheter av styrning och utveckling utifrån systemsynsättet.

Kontakt