Digitalisering

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och service. Att ni tar tillvara digitaliseringens möjligheter på myndigheten är ett sätt att effektivisera verksamheten.

Digitalisering handlar om att utnyttja den digitala teknikens möjligheter för att utveckla och förbättra en verksamhet. En stor del av det effektiviseringsarbete som i dag sker genom digitalisering påverkar hela myndighetens verksamhet i form av processer, strukturer, system och arbetsmiljö.

Digitaliseringen gör det möjligt att både uppnå en ökad nytta för medborgarna och samtidigt få stora kostnadsbesparingar. Det kan ske genom automatisering av exempelvis en ärendeprocess, men också med mer genomgripande förändringar genom förbättrade eller helt nya verksamhetsmodeller.

Digitaliseringen i sig har inget egenvärde, utan vinsterna kan uppstå i samspelet med andra tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten. Grundläggande bör vara att den digitala verksamhetsutvecklingen utgår från att skapa värde för dem verksamheten är till för och samhället i stort.

Framgångsfaktorer vid digitalisering

ESV ser digitaliseringen som ett medel för att uppnå såväl intern som extern effektivitet. Genom att använda digitaliseringens möjligheter finns goda förutsättningar för verksamheter att bli mer effektiva samtidigt som medborgarnyttan av olika tjänster ökar.

I intervjuer med myndigheter som genomfört digitaliseringsprojekt har ESV identifierat ett antal framgångsfaktorer:

  • Digitaliseringen bör utgå från organisationens eller verksamhetens nuläge och behov.
  • Fundera på vilka processer som är i störst behov av digitalisering. Var finns de största kostnaderna och var skulle digitaliseringen medföra störst nytta?
  • Involvera anställda inom organisationen i arbetet då de är en viktig källa till kunskap om hur verksamhetsprocesserna är konstruerade.