Bestäm börläge

Börläget kan ses som myndighetens/verksamhetens målbild. Den beskriver bland annat vilken del av verksamheten som ska effektiviseras och vilka målgrupper som berörs, samt vad förändringen kommer att kosta och vilka risker som finns för att inte nå målet.

När nulägesanalysen är klar har ni bättre kunskap om och förståelse för vad i verksamheten som inte fungerar effektivt och vad det beror på. Då är det dags att bestämma hur det borde vara, alltså hur ni vill att er verksamhet ska fungera när effektiviseringen är genomförd. Börläget kan också beskrivas som myndighetens eller verksamhetens målbild.

Det här ska börläget resultera i:

  • En beskrivning av den del av verksamheten som ska effektiviseras och hur den ska utformas framöver. (Stäm av att övrig verksamhet, som till exempel it-verksamheten eller annat stöd, strävar åt samma håll.)
  • Målnivåer eller en riktning för effektiviseringen.
  • Nivåer på nyckeltal eller indikatorer för det resultat som ska mätas. Utgångspunkten är nolläget.
  • En beskrivning av vilka av verksamhetens målgrupper som berörs.
  • Beräkningar på vad den nya tjänsten eller processen kommer att kosta.
  • En avvägning om kostnaden är rimlig i förhållande till det förväntade resultatet.
  • En konsekvensanalys där de viktigaste skillnaderna mellan nuläge och börläge beskrivs.
  • En riskanalys, eller en SWOT-analys, där risken att ni inte når börläget är identifierad, samt en åtgärdsplan för att eliminera riskerna.