Krav på effektivitet

Kravet på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydligt i riksdagens och regeringens styrning. Myndigheterna ansvarar för att leva upp till kravet och att arbeta för att effektivisera sin verksamhet.

Statens verksamhet ska eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning. Det slår budgetlagen fast. Enligt myndighetsförordningen har varje myndighetsledning ett ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Effektivitet är också en central del i det senaste förvaltningspolitiska beslutet, det syns i det övergripande målet för förvaltningspolitiken:

"En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete."

Myndigheterna ansvarar för att effektivisera verksamheten

Myndigheterna ansvarar för att leva upp till kraven på effektivisering och arbeta för att få ut mer av varje krona. Vid behov kan även krav på effektiviseringar förtydligas via regleringsbrevet eller separata regeringsuppdrag.

Genom en ökad effektivitet kan myndigheterna få ut mer verksamhet för tilldelade medel, eller samma verksamhet till minskade kostnader.

Kontakt