Förändringsledning i tre steg

Förändringsledning är ett strukturerat arbetssätt för att förflytta en organisation från ett nuläge till ett nytt läge. I arbetet tar man hänsyn till både människor och den nytta förändringen förväntas få. Det handlar om att organisera förändringsarbetet utifrån kunskapen om hur individer tar till sig förändring, men även att planera aktiviteter på organisationsnivå som stöttar individernas förflyttning.

Med ett strukturerat arbetssätt ökar du möjligheten att uppnå den tänkta nyttan med förändringen. Effektivitetstappet i verksamheten blir inte heller lika stort som det annars skulle kunna bli under övergångsfasen.

Organisationens effektivitet över tid i en förändring

Diagram som visar hur strukturerad förändringsledning kan leda till högre sannolikhet att uppnå målet och att nyttan kan realiseras.

Att använda strukturerad förändringsledning leder till högre sannolikhet att uppnå målet och att nyttan kan realiseras. Att bortse från förändringsledning kan leda till att förändringen inte genomförs fullt ut och att nyttan inte kan realiseras.

Förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför behövs även stöd till chefer och medarbetare under förändringen. Det mänskliga perspektivet ska hela tiden vara i fokus.

En process i tre steg 

Det strukturerade arbetssättet utgår från en process i tre steg för den organisatoriska förändringen:

Processen för förändringsledning i tre steg: förbered, genomför och förstärk.

Processen bygger på en öppen standard för förändringsledning som lanserats av den amerikanska organisationen Association of Change Management Professionals (ACMP).

Förändringsarbete är till sin natur dynamiskt och går i praktiken inte att bedriva som en helt linjär och statisk process. Det innebär att aktiviteter behöver ske återkommande och parallellt under de olika stegen.