Uppföljning och mätning

Ni behöver sätta upp tydliga mål för de planerade insatserna och sedan mäta och följa upp arbetet, för att kunna avgöra om verksamheten har blivit effektivare.

För att ni ska kunna följa upp arbetet behöver ni ha en tydlig bild av vad myndigheten vill uppnå. Ska effektiviseringen leda till en

  • ökad kvalitet för samma kostnad?
  • minskad kostnad med oförändrad kvalitet?
  • ökad kvalitet och minskad kostnad?

Därför behöver ni sätta upp mål för de planerade insatserna. Målformuleringen ska bygga på hur ni vill förändra verksamheten, framför allt ur perspektiven kostnad och kvalitet. För att ni ska kunna följa upp insatserna måste målen vara kopplade till någon form av mätbarhet.

Mät för att bekräfta utvecklingen

För att kunna se om er effektivisering faktiskt leder till förändringar behöver ni mäta både före och efter insatsen. Det är viktigt att ni i början av förändringsarbetet tar fram lämpliga indikatorer, som ni kan följa upp under och efter insatsen. Indikatorerna bör väljas utifrån vad som bäst kan sägas mäta de tillståndsförändringar som ni vill följa upp.

Med den inledande mätningen tar ni reda på hur det ni vill förändra ser ut idag. Det blir referenspunkten för de mätningar ni gör under och efter att effektiviseringen är genomförd. Resultaten av de mätningar ni gjort med hjälp av era indikatorer blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet och kan ge en bekräftelse på att utvecklingen går i rätt riktning, eller att ni har uppnått målen.

En välutvecklad modell för mätning och uppföljning kan göra det lättare att visa på goda exempel som ett resultat av myndighetens effektiviseringsarbete.

Senast uppdaterad: