Effektivisera verksamheten

Kravet på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydligt i riksdagens och regeringens styrning. Myndigheterna ansvarar för att leva upp till kravet och att arbeta för att effektivisera sin verksamhet.

Statens verksamhet ska eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning. Det slår budgetlagen fast. Enligt myndighetsförordningen har varje myndighets ledning ett ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushåller väl med statens medel.

Krav på effektivitet förekommer i vissa fall även i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev. Effektivitet är också en central del i det senaste förvaltningspolitiska beslutet, det syns i det övergripande målet för förvaltningspolitiken:

"En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete."

Myndigheterna ansvarar för att effektivisera verksamheten

Myndigheterna ansvarar för att leva upp till kraven på effektivisering och arbeta för att få ut mer av varje krona. Vid behov kan även krav på effektiviseringar förtydligas via regleringsbrevet eller separata regeringsuppdrag.

Genom en ökad effektivitet kan myndigheterna få ut mer verksamhet för tilldelade medel, eller samma verksamhet till minskade kostnader.

Effektivitet skapas i relationen mellan kostnad och kvalitet

Effektivitet i staten definieras vanligen i termer av graden av måluppfyllelse, uppnådda effekter i relation till använda resurser, eller som relationen mellan kostnad och kvalitet. Det går att använda sig av alla dessa definitioner, så länge syftet är tydligt.

ESV definierar effektivitet som relationen mellan kostnad och kvalitet. Ökad effektivitet innebär att en verksamhet utförs till en minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att kvaliteten ökar till samma kostnad. Det optimala är om myndigheten kan öka kvaliteten i verksamheten till en minskad kostnad.

Kvalitet i myndighetens verksamhet

ESV menar att kvaliteten i en myndighets verksamhet ska relateras till verksamhetens resultat. Med "kvalitet i en verksamhet" menar ESV den förmåga som myndighetens verksamhet och presationer har att bidra till förväntade effekter.

Kvalitet kan exempelvis vara:

  • hur lång handläggningstid myndigheten har för sina ärendenatt myndigheten förmedlar
  • en tydlig och enkel information om handläggningen av ett ärendehur nöjd en målgrupp är
  • att arbeta på rätt sätt mot målgrupperna för att undvika dubbelarbete och många återkommande frågor i samma ärenden
  • hur många beslut som leder till en förväntad effekthur myndigheten möter målgruppens behov av digitala tjänster.

Kontakt

Senast uppdaterad: