Månadsutfall för statens budget mars 2017
Publicerad 27 April 2017

Saldot i statens budget blev 18,0 miljarder sämre än i mars 2016

 

Saldot i statens budget blev i mars ett underskott på 9,1 miljarder kronor. Det är 18,0 miljarder kronor sämre än i mars 2016.

 

De totala inkomsterna uppgick i mars till 77,7 miljarder kronor, vilket är 12,2 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna minskade med 10,6 miljarder kronor jämfört med mars 2016 och övriga inkomster minskade med 1,6 miljarder kronor.

 

De totala utgifterna i statens budget i mars blev 86,8 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor högre än i mars 2016. Det beror främst på högre utgifter för Statsskuldsräntor m.m., Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Internationellt bistånd.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars 2017 Utfall mars 2016 Förändring mars Utfall jan-mars 2017 Utfall jan-mars 2016 Förändring jan-mars Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
Totala inkomster 77,7 89,9 -12,2 281,8 296,8 -15,0 966,7 979,7  
Totala utgifter 86,8 80,9 5,9 239,3 225,8 13,5 962,7 972,4
Budgetsaldo -9,1 8,9 -18,0 42,5 71,0 -28,5 4,0 7,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För mars blev de takbegränsade utgifterna 104,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7,2 miljarder kronor (7,4 procent) jämfört med mars 2016. De takbegränsade utgifterna för det första kvartalet uppgår till 297,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 15,8 miljarder kronor (5,6 procent) jämfört med samma period 2016.  

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars 2017 Utfall mars 2016 Förändring mars Utfall jan-mars 2017 Utfall jan-mars 2016 Förändring jan-mars Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 79,8 73,8 6,1 223,8 211,5 12,3 933,7 947,7
Ålderspensionssystemet 24,6 23,4 1,2 73,8 70,3 3,5 299,9 300,4
Takbegränsade utgifter 104,4 97,2 7,2 297,5 281,7 15,8 1 233,6 1 248,1
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2016 och 2017
LänkTotala inkomster per månad utfall 2016 och 2017


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026