Månadsutfall för statens budget mars 2017
Publicerad 27 April 2017
Specifikation av utgifter på statens budget år 2017, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall mars 2017 Utfall mars 2016 Förändring mars Utfall jan-mars 2017 Utfall jan-mars 2016 Förändring jan-mars Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
01 Rikets styrelse 1 090 1 072 18 3 447 3 296 151 13 169 13 268
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 041 1 455 -415 3 726 3 443 283 15 293 15 259
03 Skatt, tull och exekution 946 915 31 2 646 2 619 27 11 094 10 986
04 Rättsväsendet 3 809 3 578 232 10 701 10 126 576 43 822 42 467
05 Internationell samverkan 131 61 70 593 640 -47 1 910 1 913
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 933 3 268 665 9 145 8 496 650 50 629 50 254
07 Internationellt bistånd 5 368 4 067 1 301 11 880 5 829 6 052 35 310 34 990
08 Migration 2 168 1 104 1 064 9 153 6 029 3 124 35 755 32 580
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 7 582 5 987 1 595 19 797 18 739 1 058 66 668 68 496
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 535 8 726 -191 26 888 27 192 -305 104 708 107 052
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 920 3 019 -99 8 752 9 073 -320 34 789 34 774
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 179 7 066 113 22 256 21 618 638 89 182 89 491
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 779 1 155 625 5 939 4 531 1 407 26 281 32 635
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 963 6 305 -342 17 527 18 283 -756 71 878 75 657
15 Studiestöd 1 886 1 851 35 6 191 6 183 8 20 101 22 434
16 Utbildning o universitetsforskning 6 984 6 564 419 18 209 16 940 1 269 71 045 72 381
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 378 389 -10 4 579 4 217 363 14 492 14 521
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 117 79 39 322 253 69 4 294 6 765
19 Regional tillväxt 187 154 33 448 476 -28 3 308 3 595
20 Allmän miljö- och naturvård 940 825 115 1 723 1 521 203 7 639 8 404
21 Energi 266 295 -28 629 614 15 2 858 2 877
22 Kommunikationer 3 815 3 684 131 9 543 9 040 503 55 113 55 115
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 869 1 543 -675 2 264 3 024 -761 17 572 17 189
24 Näringsliv 534 438 96 1 563 1 502 60 6 383 6 456
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 7 781 1 016 26 395 23 343 3 053 105 570 105 555
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 408 2 017 2 391 3 853 -2 028 5 882 12 592 16 468
27 Avgiften till EU 2 613 2 380 234 -567 4 448 -5 014 24 840 29 586
90 Förändring av anslagsbehållningar -7 019
Summa utgiftsområden 84 238 75 774 8 464 227 604 209 445 18 159 946 295 964 150
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 79 830 73 758 6 073 223 751 211 473 12 278 933 703 947 743
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 2 182 1 828 354 -2 814 -2 435 -379 9 952 8 226
  Kassamässig korrigering 359 3 322 -2 963 14 546 18 802 -4 257 6 440 0
Totala utgifter 86 779 80 924 5 856 239 336 225 812 13 524 962 687 972 376
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026