Månadsutfall för statens budget mars 2017
Publicerad 27 April 2017
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2017, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall mars 2017 Utfall mars 2016 Förändring mars Utfall jan-mars 2017 Utfall jan-mars 2016 Förändring jan-mars Prognos 2017 SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 015 445 1 023 715
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 753 2 817 -1 064 4 390 5 620 -1 231 25 463 27 764
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 6 20 -14 6 5 000
4000 Återbetalning av lån 56 62 -6 169 185 -16 806 691
5000 Kalkylmässiga inkomster 963 1 003 -40 2 901 2 881 20 11 401 11 294
6000 Bidrag m.m. från EU 186 686 -500 6 034 7 189 -1 154 12 143 11 272
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -98 536 -100 002
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 74 717 85 296 -10 579 268 299 280 926 -12 627    
Totala inkomster 77 674 89 864 -12 190 281 799 296 821 -15 022 966 728 979 734
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026