Månadsutfall för statens budget mars 2017
Publicerad 27 April 2017

Inkomster i statens budget

Inkomsterna uppgick i mars till 77,7 miljarder kronor, vilket är 12,2 miljarder kronor lägre än samma månad 2016. Det beror främst på att utbetalningarna från skattekontot blivit högre (se betalningsdifferenser, skattekonto).

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i mars till -19,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. I mars 2016 var utfallet -14,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,7 miljarder kronor. Förutom att förskotten till kommuner och landsting ökade med 2,8 miljarder så har grundbeslut om slutlig skatt, att betala eller återfå, debiterats fysiska personers inkomstskatt. Nettot blev -4,2 miljarder kronor, det vill säga skatteåterbäringen till de skattskyldiga blev högre än restskatten.

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår det första kvartalet till -54,1 miljarder kronor. Utfallet för det första kvartalet 2016 var -46,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -7,5 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre (högre utbetalningar till kommuner och landsting). Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgår januari-mars till 176,4 miljarder kronor. Det är 8,4 miljarder kronor högre än under samma period 2016.

 

Debiterad källskatt att betala för 2017 blev 8,7 miljarder kronor högre än det första kvartalet 2016.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern i februari 2016 förklarar skillnaden mellan kvartalen

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår det första kvartalet till 43,4 miljarder kronor, vilket är 13,5 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Orsaken är främst en engångsvisa debitering av skatt från bolag i en koncern i februari 2016.

 

Socialavgifter och löneskatter

Inkomsten från den allmänna löneavgiften ökade med cirka 12 procent första kvartalet

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i mars 3,4 miljarder kronor högre (11,7 procent) jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för det första kvartalet blev 6,8 miljarder kronor högre (7,2 procent). Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med den 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

 

Arbetsgivavgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar ut och ska finansiera den svenska socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt, och betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

 

För 2017 har efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,85 till 4,35 procent och arbetsskadeavgiften har minskat från 0,3 till 0,2 procent medan den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent. Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat det första kvartalet medan den allmänna löneavgiften ökat med 5,1 miljarder kronor (12,2 procent).

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från moms blev 6,0 miljarder kronor (6,5 procent) högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick för det första kvartalet till 131,6 miljarder kronor. Det är 6,7 miljarder kronor högre än samma kvartal 2016.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 98,2 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor högre än första kvartalet 2016.

 

Energiskatterna uppgick till 17,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än första kvartalet föregående år.

 

Utfallet för Fordonsskatt uppgick till 3,9 miljarder kronor för första kvartalet. Det är lika mycket som samma period föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Höga utbetalningar från skattekonto i mars

 

Betalningsdifferensen i mars 2017 blev 11,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det beror främst på att utbetalningarna från skattekonto ökade med 8,5 miljarder kronor, vilket delvis beror på att skatteåterbäring för vissa skattskyldiga betalats ut tidigare i år. De skattskyldiga som fått återbäring tidigare år är de som anmält digital brevlåda, inte hade några avdrag och hade ett anmält mottagarkonto för utbetalningen och deklarerade senast den 29 mars.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet

Påminnelseavgifter vid CSN 0,6 miljarder kronor lägre i mars

 

Inkomster av statens verksamhet i mars blev 1,8 miljarder kronor vilket är 1,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det lägre utfallet förklaras huvudsakligen av att påminnelseavgifter vid Centrala studiestödsnämnden (CSN) blev 0,5 miljarder kronor lägre. Även ränteinkomster blev lägre 0,3 miljarder kronor.

 

För det första kvartalet uppgick inkomsterna av statens verksamhet till 4,4 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor (21,9 procent) lägre än samma period föregående år.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026