Månadsutfall för statens budget februari 2017
Publicerad 29 Mars 2017
Specifikation av utgifter på statens budget år 2017, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall feb 2017 Utfall feb 2016 Förändring feb Utfall jan-feb 2017 Utfall jan-feb 2016 Förändring jan-feb Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
01 Rikets styrelse 1 044 989 55 2 357 2 223 133 13 170 13 268
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 442 1 018 423 2 685 1 987 697 15 241 15 259
03 Skatt, tull och exekution 882 893 -11 1 700 1 704 -4 11 094 10 986
04 Rättsväsendet 3 704 3 551 154 6 892 6 548 344 43 674 42 467
05 Internationell samverkan 119 294 -175 462 579 -117 1 911 1 913
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 880 2 792 87 5 212 5 227 -15 50 072 50 254
07 Internationellt bistånd 5 618 1 046 4 572 6 512 1 762 4 750 34 641 34 990
08 Migration 1 767 1 932 -165 6 985 4 925 2 061 37 837 32 580
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 6 436 9 708 -3 272 12 215 12 753 -538 67 165 68 496
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 700 9 398 302 18 353 18 466 -113 104 467 107 052
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 911 3 027 -116 5 833 6 054 -221 34 752 34 774
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 483 7 287 196 15 078 14 553 525 88 793 89 491
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 634 1 301 333 4 159 3 377 783 30 374 32 635
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 080 5 997 83 11 564 11 978 -414 74 521 75 657
15 Studiestöd 1 969 2 007 -38 4 305 4 332 -27 20 137 22 434
16 Utbildning o universitetsforskning 4 543 4 722 -179 11 225 10 376 850 71 016 72 381
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 874 847 27 4 201 3 828 373 14 493 14 521
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 102 85 18 205 175 31 4 893 6 765
19 Regional tillväxt 177 184 -7 261 322 -61 3 319 3 595
20 Allmän miljö- och naturvård 480 457 23 784 696 88 8 033 8 404
21 Energi 240 164 76 363 319 44 2 858 2 877
22 Kommunikationer 3 483 2 630 853 5 728 5 356 372 55 472 55 115
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 754 639 115 1 395 1 481 -86 17 170 17 189
24 Näringsliv 335 422 -87 1 028 1 064 -36 6 383 6 456
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 7 779 1 018 17 598 15 562 2 036 105 574 105 555
26 Statsskuldsräntor m.m. -288 -4 030 3 742 -554 -4 045 3 491 10 512 16 468
27 Avgiften till EU 3 451 1 360 2 091 -3 180 2 068 -5 248 25 697 29 586
90 Förändring av anslagsbehållningar -7 019
Summa utgiftsområden 76 617 66 498 10 118 143 366 133 671 9 695 953 269 964 150
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 76 905 70 529 6 376 143 920 137 715 6 205 942 757 947 743
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -4 533 -3 511 -1 022 -4 996 -4 263 -733 9 188 8 226
  Kassamässig korrigering 3 387 8 131 -4 744 14 187 15 480 -1 294 0 0
Totala utgifter 75 471 71 119 4 352 152 556 144 888 7 668 962 457 972 376
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026