Månadsutfall för statens budget februari 2017
Publicerad 29 Mars 2017
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2017, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall feb 2017 Utfall feb 2016 Förändring feb Utfall jan-feb 2017 Utfall jan-feb 2016 Förändring jan-feb Prognos 2017 SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 005 804 1 023 715
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 377 1 506 -129 2 637 2 804 -167 27 515 27 764
3000 Inkomster av försåld egendom 6 20 -14 6 20 -14 0 5 000
4000 Återbetalning av lån 69 85 -16 113 123 -10 680 691
5000 Kalkylmässiga inkomster 977 907 70 1 939 1 879 60 11 491 11 294
6000 Bidrag m.m. från EU 1 442 6 405 -4 963 5 849 6 503 -654 11 300 11 272
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -97 314 -100 002
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 114 481 107 668 6 813 193 582 195 629 -2 048    
Totala inkomster 118 351 116 590 1 760 204 125 206 957 -2 832 959 476 979 734
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026