Månadsutfall för statens budget februari 2017
Publicerad 29 Mars 2017

Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i februari blev 118,4 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor (1,5 procent) högre än samma månad föregående år. För de första två månaderna uppgår de totala inkomsterna till 204,1 miljarder kronor. Det är 2,8 miljarder kronor (1,4 procent) lägre än för samma period 2016.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i februari 2017 till

-23,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. I  februari 2016 var utfallet -21,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,3 miljarder kronor.

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -35,0 miljarder kronor. Utfallet för de två första månaderna 2016 var -32,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -2,8 miljarder kronor

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre (högre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är

-2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgick januari-februari till 117,6 miljarder kronor. Det är 5,6 miljarder kronor högre än under samma period 2016. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 6,3 miljarder kronor högre än de första två månaderna 2016.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern i februari 2016 förklarar skillnaden mellan åren

 

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 13,4 miljarder kronor i februari, vilket är

16,2 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till skillnaden är en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern i februari 2016.

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 29,2 miljarder kronor, vilket är 15,5 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Orsaken är främst den engångsvisa debitering av skatt från bolag i en koncern i februari 2016.

 

Socialavgifter och löneskatter

Inkomsten från allmänna löneavgiften ökade med 13,9 procent i februari

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 0,9 miljarder kronor högre i februari 2017 jämfört med samma period föregående år. Det beror på främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

 

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar ut och ska finansiera den svenska socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt, och betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

 

För 2017 har efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,85 till 4,35 procent och arbetsskadeavgiften har minskat från 0,3 procent till 0,2 medan den allmänna löneavgiften höjts från

9,65 procent till 10,72 procent. I februari har därför utfallen för de avgifter som fått minskad andel minskat medan den allmänna löneavgiften ökat med 2,2 miljarder kronor eller 13,9 procent jämfört med februari 2015.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från moms 5,5 miljarder kronor (8,0 procent) högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i februari till 61,4 miljarder kronor. Det är 0,7 miljarder kronor högre än i februari 2016.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 49,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än i februari föregående år.

 

Energiskatterna uppgick till 6,0 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder högre än i februari 2016.

 

AB Svenska Spel levererade in överskott om 1,0 miljard kronor i februari. Även förra året levererades 1,0 miljard kronor in i februari från AB Svenska Spel.

 

Utfallet för Fordonsskatt uppgick till 1,2 miljarder kronor i februari, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än föregående år.

 

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår för perioden januari-februari till 97,7 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än för samma period föregående år. Mervärdesskatt, netto uppgår till 74,8 miljarder kronor för årets två första månader. Det är en ökning med 5,5 miljarder kronor (8,0 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Inbetalningarna till skattekonto högre 2017

 

Betalningsdifferensen i februari 2017 blev 23,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror dels på att ett lägre belopp fördelats ut på de olika skatteslagen, vilket förklaras av att förra årets utfall påverkades av den engångsvisa debiteringen av skatt från bolag i en koncern i februari 2016 (skatten betalades in på skattekonto i januari 2016 och debiterades juridiska personers skatt i februari 2016. Dels är inbetalningarna på skattekonto 8,5 miljarder högre i februari 2017 jämfört med samma period föregående år.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Offentligrättsliga avgifter

Högre utfall i februari

 

Utfallet för Offentligrättsliga avgifter uppgick till 0,9 miljarder kronor i februari, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år. Det högre utfallet förklaras av att Avgifter vid kronofogdemyndigheterna blev 0,3 miljarder kronor högre.

 

Bidrag m.m. från EU

Lägre bidrag från EU i februari på grund av månadsförskjutningar

 

Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 1,4 miljarder kronor i februari. Det är 5,0 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.


Det lägre utfallet i februari beror på att bidrag från EU, främst för jordbrukarstöden redan kom i slutet av 2016 och i januari 2017. Det beror på tidigarelagda delutbetalningar av 2016 års stöd som gjordes redan i oktober 2016. Det är även orsaken till det lägre utfallet hittills i år jämfört med föregående år.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026