Månadsutfall för statens budget januari 2017
Publicerad 23 Februari 2017

Saldot i statens budget är positivt men blev 7,9 miljarder kronor lägre än i januari 2016

 

Saldot i statens budget uppgick i januari till 8,7 miljarder kronor, vilket är 7,9 miljarder kronor lägre än i januari 2016.

 

De totala inkomsterna i januari blev 85,8 miljarder kronor. Det är 4,6 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna blev 8,9 miljarder kronor lägre och de övriga inkomsterna blev 4,3 miljarder kronor högre.

 

De totala utgifterna i statens budget blev 77,1 miljarder kronor i januari. Det är 3,3 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det beror främst på högre utgifter för Migration samt Hälsovård, sjukvård och omsorg.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan 2017 Utfall jan 2016 Förändring jan Utfall jan-jan 2017 Utfall jan-jan 2016 Förändring jan-jan Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
Totala inkomster 85,8 90,4 -4,6 85,8 90,4 -4,6 959,5 979,7  
Totala utgifter 77,1 73,8 3,3 77,1 73,8 3,3 962,5 972,4
Budgetsaldo 8,7 16,6 -7,9 8,7 16,6 -7,9 -3,0 7,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För januari blev de takbegränsade utgifterna 91,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 miljarder kronor (1,1 procent) jämfört januari 2016. I december 2015 genomfördes förskottsbetalningar för 2016 om 22 miljarder kronor, vilket medförde att utgifterna i januari 2016 blev lägre. Förskottsbetalningarna påverkar jämförelsen mellan januari 2017 och januari 2016.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan 2017 Utfall jan 2016 Förändring jan Utfall jan-jan 2017 Utfall jan-jan 2016 Förändring jan-jan Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 67,0 67,2 -0,2 67,0 67,2 -0,2 942,8 947,7
Ålderspensionssystemet 24,6 23,4 1,2 24,6 23,4 1,2 299,8 300,4
Takbegränsade utgifter 91,6 90,6 1,0 91,6 90,6 1,0 1 242,5 1 248,1
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2016 och 2017
LänkTotala inkomster per månad utfall 2016 och 2017


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026