Månadsutfall för statens budget januari 2017
Publicerad 23 Februari 2017
Specifikation av utgifter på statens budget år 2017, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jan 2017 Utfall jan 2016 Förändring jan Utfall jan-jan 2017 Utfall jan-jan 2016 Förändring jan-jan Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
01 Rikets styrelse 1 313 1 235 79 1 313 1 235 79 13 170 13 268
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 243 969 274 1 243 969 274 15 241 15 259
03 Skatt, tull och exekution 818 811 7 818 811 7 11 094 10 986
04 Rättsväsendet 3 188 2 998 190 3 188 2 998 190 43 674 42 467
05 Internationell samverkan 343 285 58 343 285 58 1 911 1 913
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 332 2 435 -103 2 332 2 435 -103 50 072 50 254
07 Internationellt bistånd 894 716 178 894 716 178 34 641 34 990
08 Migration 5 218 2 993 2 225 5 218 2 993 2 225 37 837 32 580
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 779 3 045 2 734 5 779 3 045 2 734 67 165 68 496
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 653 9 068 -415 8 653 9 068 -415 104 467 107 052
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 921 3 027 -106 2 921 3 027 -106 34 752 34 774
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 595 7 266 329 7 595 7 266 329 88 793 89 491
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 526 2 076 450 2 526 2 076 450 30 374 32 635
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 484 5 981 -497 5 484 5 981 -497 74 521 75 657
15 Studiestöd 2 336 2 325 11 2 336 2 325 11 20 137 22 434
16 Utbildning o universitetsforskning 6 682 5 654 1 028 6 682 5 654 1 028 71 016 72 381
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 3 327 2 981 346 3 327 2 981 346 14 493 14 521
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 103 90 13 103 90 13 4 893 6 765
19 Regional tillväxt 84 138 -54 84 138 -54 3 319 3 595
20 Allmän miljö- och naturvård 304 239 65 304 239 65 8 033 8 404
21 Energi 123 155 -32 123 155 -32 2 858 2 877
22 Kommunikationer 2 245 2 726 -481 2 245 2 726 -481 55 472 55 115
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 640 842 -201 640 842 -201 17 170 17 189
24 Näringsliv 693 642 51 693 642 51 6 383 6 456
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 801 7 783 1 018 8 801 7 783 1 018 105 574 105 555
26 Statsskuldsräntor m.m. -266 -14 -252 -266 -14 -252 10 512 16 468
27 Avgiften till EU -6 631 708 -7 339 -6 631 708 -7 339 25 697 29 586
90 Förändring av anslagsbehållningar -7 019
Summa utgiftsområden 66 749 67 172 -423 66 749 67 172 -423 953 269 964 150
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 67 015 67 187 -171 67 015 67 187 -171 942 757 947 743
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -464 -752 289 -464 -752 289 9 188 8 226
  Kassamässig korrigering 10 800 7 349 3 450 10 800 7 349 3 450 0 0
Totala utgifter 77 086 73 769 3 316 77 086 73 769 3 316 962 457 972 376
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026