Månadsutfall för statens budget januari 2017
Publicerad 23 Februari 2017
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2017, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jan 2017 Utfall jan 2016 Förändring jan Utfall jan-jan 2017 Utfall jan-jan 2016 Förändring jan-jan Prognos 2017 SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 005 804 1 023 715
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 260 1 298 -38 1 260 1 298 -38 27 515 27 764
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 0 0 5 000
4000 Återbetalning av lån 45 38 6 45 38 6 680 691
5000 Kalkylmässiga inkomster 962 972 -10 962 972 -10 11 491 11 294
6000 Bidrag m.m. från EU 4 407 98 4 309 4 407 98 4 309 11 300 11 272
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -97 314 -100 002
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 79 101 87 961 -8 860 79 101 87 961 -8 860    
Totala inkomster 85 774 90 367 -4 593 85 774 90 367 -4 593 959 476 979 734
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026