Månadsutfall för statens budget januari 2017
Publicerad 23 Februari 2017

Inkomster i statens budget

Inkomsterna uppgick till 85,8 miljarder kronor i januari, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än samma månad 2016. Det beror på lägre skatteinkomster.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i januari 2017 till -11,9 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. I januari 2016 var utfallet -10,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 

-1,5 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre (högre utbetalningar till kommuner och landsting). Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgick i januari till 56,0 miljarder kronor. Det är 2,8 miljarder kronor  högre än i januari 2016. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 4,0 miljarder kronor högre än i januari 2016.

 

Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 2,4 miljarder kronor högre i januari jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den första juni 2016.

 

Löneavgiften höjs från 9,65 procent till 10,72 procent 2017

Arbetsgivavgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar ut och ska finansiera den svenska socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt, och betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

 

För 2017 har efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,85 till 4,35 procent och arbetsskadeavgiften har minskat från 0,3 till 0,2 procent medan den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent. Förändringarna får inte genomslag förrän i februari eftersom arbetsgivaravgiften redovisas med en månads förskjutning det vill säga det utfall som rapporterats i januari avseri huvudsak arbetsgivaravgiften för december.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Inbetalningarna till skattekonto lägre i januari 2017

 

Betalningsdifferensen i januari 2017 blev 17,3 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Inbetalningarna på skattekonto har minskat med 3,0 miljarder kronor och utbetalningarna har ökat med 2,8 miljarder kronor. Delvis kan det bero på att intäktsräntan på skattekonto sänkts till noll procent från och med den första januari 2017. Jämförelsen påverkas även av att en enskild koncern betalade in cirka 15 miljarder kronor på skattekonto i januari 2016. Även debiteringarna på de olika skatteslagen har ökat med 15 miljarder kronor.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Offentligrättsliga avgifter

Lägre utfall i januari

 

Utfallet för Offentligrättsliga avgifter uppgick till 0,8 miljarder kronor i januari, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än föregående år. Det lägre utfallet förklaras till stor del av lägre avgifter vid kronofogdemyndigheterna om 0,2 miljarder kronor.

 

På inkomsttiteln redovisas CSN:s administrationsavgifter och påminnelseavgifter. Utfallet uppgick i januari till 0,3 miljarder kronor. På aktuell inkomsttitel redovisas också Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor. För detta blev utfallet i januari 0,3 miljarder kronor.

 

Bidrag m.m. från EU

Högre bidrag från EU med anledning av tidigarelagd delutbetalning av jordbrukarstöden under oktober 2016

 

Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 4,4 miljarder kronor i januari. Det är 4,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år.


Det högre utfallet i januari beror på stora bidrag från EU i form av Gårdsstöd som är 4,4 miljarder kronor högre än i januari 2016. Bidragen avser främst de tidigarelagda jordbrukarstöden som betalades ut under oktober 2016 som avsåg 2016 års stöd. Utbetalningarna gjordes till cirka 60 000 lantbrukare.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026